Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 03.11.2014. Stājas spēkā 04.11.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 29

protokols Nr. 15, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114)) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 11.2 punktu izteikt šādā redakcijā:

„11.2 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā vai valdījumā ir būve, attiecībā uz kuru būvinspektors ir konstatējis patvaļīgas būvniecības faktu un ir izdots administratīvais akts par būvniecības radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu) un/vai par iespēju turpināt būvdarbus, no nākamā mēneša, kad minētais administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad minētais administratīvais akts ir izpildīts.”

2. Saistošo noteikumu 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Ja nodokļa maksātājs, kas atbilst 7.1.1.-7.1.5., 7.1.8, 7.2.4. vai 7.6.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus un ir pieņemts lēmums par atvieglojuma piešķiršanu pirmstaksācijas gadā, tad taksācijas gadā iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, izņemot, ja iestājušies 11. un 22.punktā noteiktie gadījumi, un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu nodaļa pieņem pamatojoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem, valsts nozīmes reģistros pieejamām ziņām, un attiecībā uz 7.2.4. vai 7.6.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja punktā noteikto kategoriju, pamatojoties uz Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu. Šajā punktā noteikto piemēro saistošo noteikumu 7.1.8. punktā noteiktajai kategorijai ieskaitot mēnesi līdz kuram personai noteikta invaliditāte Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 11.punkta noteiktajā gadījumā.”

3. Saistošo noteikumu 22.5.apakšpunktu aiz vārda „īpašumā” papildināt ar vārdiem „vai valdījumā”.

4. Saistošo noteikumu 22.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„22.6. ja nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā ir būve, attiecībā uz kuru būvinspektors ir konstatējis patvaļīgas būvniecības faktu un ir izdots administratīvais akts par būvniecības radīto seku novēršanu (iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu) un/vai par iespēju turpināt būvdarbus, un minētais administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad minētais administratīvais akts ir izpildīts.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.29
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu” 11.2punktu un 22.6.apakšpunktu. Saistošo noteikumu 19.punkts tiek papildināts ar 7.1.8.punktā noteikto kategoriju, kā rezultātā pirmās vai otrās grupas invalīdi varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par laika periodu, kas norādīts pašvaldībā iesniegtajā Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā, neiesniedzot atkārtoti dokumentus par nākamo taksācijas gadu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 11.2paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā vai valdījumā ir būve, par kuru izdots administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, no nākamā mēneša, kad administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad šajā punktā minētais administratīvais akts ir izpildīts un 22.6.apakšpunkts paredz, ka Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, ja nodokļa maksātāja īpašumā ir būve, par kuru izdots administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, un administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad šajā punktā minētais administratīvais akts ir izpildīts. Tā kā ir konstatēts, ka vairumā gadījumu, kad būvinspektors ir konstatējis patvaļīgās būvniecības faktu un ir pieņemts administratīvais akts par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, minētais administratīvais akts netiek izpildīts norādītajā termiņā un pašvaldība izdod administratīvo aktu, kas nosaka, ka būve jāatjauno iepriekšējā stāvoklī. Tādēļ saistošo noteikumu 11.2punkts un 22.6.apakšpunkts ir izsakāms jaunajā redakcijā, lai nepiešķirtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nodokļa maksātājiem, kam administratīvais akts paredz iespēju turpināt būvniecību un stimulētu sakārtot īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Papildinot saistošo noteikumu 19.punktu ar 7.1.8.punktā noteikto kategoriju, personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par laika periodu, kas norādīts pašvaldībā iesniegtajā Labklājības ministrijas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņā, neiesniedzot atkārtoti dokumentus par nākamo taksācijas gadu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt, jo nav prognozējams, kāds skaits mērķgrupu iesniegs iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras nemainās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF