Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 3

protokols Nr. 5, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2
„Jūrmalas sporta centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Profesionālās izglītības likuma 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centra nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nolikuma 74.punktu šādā redakcijā:

„74. Centra finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Dibinātāja Centralizētā grāmatvedība.”

1.2. Svītrot 6.3. un 8.10.apakšpunktu.

2. Grozījumi stājas spēkā 2015.gada 9.martā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF