Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2015.gada 19.februārīNr. 18

protokols Nr. 5, 25. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25
„Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu”.

2. Aizstāt tekstā vārdus „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)” (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt tekstā vārdus „pirmsskolas izglītības standarts” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „pirmsskolas izglītības vadlīnijas” (attiecīgā locījumā).

4. Svītrot 8.1.apakšpunktā vārdus „un uzdevumu”.

5. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.1. Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes) un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē 1.klasē, un to pieņemšanas termiņiem ”.

6. Izteikt 41.punktu izteikt šādā redakcijā:

„41. Skolas padome tiek izveidota saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu, un darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, kuru saskaņo ar Skolas direktors.”

7. Izteikt 53.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„53.2. kvalitātes piemaksu pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;”.

8. Svītrot 53.3.apakšpunktu.

9. Izteikt 53.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„53.4. mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis