Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 22.janvārīNr. 3

protokols Nr. 2, 5. punkts

Grozījumi 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts):

1.1. 5.un 7.amatu vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

5

Lietvedis

1.00

641

641

7

Sporta ārsts

2.00

683

1366

1.2. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

21

Fizioterapeits

1.00

640

640

1.2. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts):

2.1. 7.un 12.amatu vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

7

Vecākais lietvedis

1.00

712

712

12

Apkopējs

4.00

360

1440

2.2. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

171

Mākslas pasākumu organizators

1.00

635

635

1.3. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

3.1. 162.-164.punktu izteikt šādā redakcijā (Sporta nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

162

11.SPORTA PĀRVALDE

163

Pārvaldes vadītājs

1.00

2264

2264

164

11.1.Sporta ATTĪSTĪBAS NODAĻA

1641

Nodaļas vadītājs

1.00

1917

1917

1642

Vecākais referents

3.00

1382

4146

1643

Referents

1.00

1174

1174

Kopā

5.00

7237

1644

11.2.SPORTA projektu ieviešanas NODAĻA

1645

Nodaļas vadītājs

1.00

1917

1917

1646

Projekta vadītājs

1.00

1174

1174

1647

Sporta organizators

1.00

1174

1174

Kopā

3.00

4265

Kopā pārvaldē

9.00

13766

3.2. 170.-176.punktu izteikt šādā redakcijā (Izglītības nodaļa):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

170

13. IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

171

Pārvaldes vadītājs

1.00

2264

2264

172

13.1. Vispārējās izglītības nodaļa

173

Nodaļas vadītājs

1.00

1917

1917

174

Izglītības darba speciālists

2.00

1174

2348

175

Vecākais referents

1.00

1174

1174

176

Referents

1.00

994

994

Kopā

5.00

6433

1761

13.2. Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļa

1762

Nodaļas vadītājs

1.00

1917

1917

1763

Izglītības darba speciālists

2.00

1174

2348

Kopā

3.00

4265

1764

13.3. Izglītības attīstības nodaļa

1765

Nodaļas vadītājs

1.00

1917

1917

1766

Vecākais referents

1.00

1382

1382

1767

Referents

1.00

1174

1174

Kopā

3.00

4473

Kopā pārvaldē

12.00

17435

2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 2.februāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis