Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 27

protokols Nr. 2, 29. punkts

Par 2013.gada 4.marta zemes nomas
līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 71/100 domājamām daļām nostiprinātas P.K. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz ½ domājamo daļu no dzīvojamās mājas Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 009 4106 001, nostiprinātas P.K. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, 29/100 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3693.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašumu tiesības uz pamatēku – muzeja ēku Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 509 4108 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000069885.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.92 „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 ar P.K. pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas muzeju un zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, 71/100 domājamās daļas īpašnieku P.K. 2014.gada 4.aprīlī noslēgta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/522 par zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2014.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai.

2014.gada 10.decembrī ir saņemts zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, 71/100 domājamās daļas īpašnieka P.K. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā daļas 1300 m2 platībā zemes nomas līgumu līdz 2015.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu un, P.K. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 10.decembrī ar lietas Nr.1.1-39/5467-K), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 7.janvāra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Jūrmalas pilsētas muzeju un P.K., personas kods ***, 2013.gada 4.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/266 līdz 2015.gada 31.decembrim Jūrmalas pilsētas muzeja ēkas uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106, daļas 1300 m2 platībā nomas maksu 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā,  nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2015.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai Jūrmalas pilsētas muzejs kompensē P.K. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamā zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106,  daļu 1300 m2 platībā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu noslēgšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas muzejam sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļai pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās par zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4106,  daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu netiek noslēgta iznomātāja P.K. vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 22.janvāra lēmumam Nr.27

(protokols Nr.2, 29.punkts)

Apstiprināts

__________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2013.gada 4.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226

Jūrmalā, 2015.gada ___. ______________

Zemesgabala Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā, 71/100 domājamās daļas īpašnieks P.K., personas kods ***, (turpmāk – Iznomātājs) , un  Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas Nr.90000056409, tās direktores Intas Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.23 ”Jūrmalas pilsētas muzejs nolikums”, (turpmāk – Nomnieks) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr. _____ „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu” vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2013.gada 4.martā noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 (turpmāk – LĪGUMS),

1. Grozīt LĪGUMA 4.1.punktu:

Aizstāt vārdus „uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim” ar vārdiem „uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim”.

2. Pārējie LĪGUMA nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Šī vienošanās stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots Pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmuma Nr. _____ „Par 2013.gada 4.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/226 pagarināšanu ” noraksts uz __ (________) lapām.

6. Pušu rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

P.K.,

personas kods ***,

***, Jūrmalā, LV-2015

Jūrmalas pilsētas muzejs,

Reģistrācijas Nr.90000056408,

Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā,LV-2015

___________________

(P.K.)

__________________________

(I.Baumane)


Lejupielāde: DOC un PDF