Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 19.februārīNr. 39

protokols Nr. 5, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts) atsauci izteikt šādā redakcijā:

„* Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu noteikt mēneša darba algu EUR 1039 (viens tūkstotis trīsdesmit deviņi euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas EUR 968 (deviņi simti sešdesmit astoņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem EUR 71 (septiņdesmit viens euro)”.

1.2. Lēmuma 24.pielikumu (Jūrmalas Sporta centra darbinieku skaita saraksts) izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme ( euro )

Amatalga ( euro )

1

Direktors *

1,00

1139

1139

2

Direktora vietnieks (mācību darbā)

1,00

854

854

3

Direktora vietnieks (saimnieciskajā darbā)

1,00

847

847

4

Ārsts

0,80

783

626

5

Medmāsa

2,00

746

1492

6

Instruktors trenažieru zālē

1,00

462

462

7

Inženieris-elektromehāniķis

0,90

499

449

8

Ūdens attīrīšanas un siltummezglu iekārtu tehniķis

4,00

510

2040

9

Trenažieru ierīču apkopes un remonta speciālists

0,30

425

128

10

Apkopējs

6,20

360

2232

11

Garderobists

1,90

360

684

12

Administrators

2,00

510

1020

13

Personāla speciālists

1,00

712

712

14

Sētnieks

0,80

360

288

15

Peldēšanas instruktors

1,00

491

491

16

Sporta treneris

17,19

491

8440

17

Sporta treneris (regbijs)

3,00

491

1473

18

Sporta metodiķis

1,00

491

491

Kopā

46,09

23868

* Pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu noteikt mēneša darba algu EUR 1139 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro), tai skaitā:

1) no pašvaldības dotācijas EUR 968 (deviņi simti sešdesmit astoņi euro);

2) no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem EUR 171 (viens simts septiņdesmit viens euro).

1.3. Lēmuma 23.pielikumā (Jūrmalas Mežmalas vidusskolas darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. 4.amatu vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

4

Sētnieks

2,00

360

720

1.3.2. Izslēgt 18.amata vienību.

1.4. Lēmuma 28.pielikumā (Vaivaru pamatskolas darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

21

Speciālās izglītības skolotājs**

4,82

420

2024

**Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas vispārējā izglītībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta.

1.5. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcija:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

59.1

Vadītāja vietnieks

1

1647

1647

1.5.2. 61.amata vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

61

Tūrisma speciālists

4,00

1174

4696

1.5.3. 158.punktu izteikt šādā redakcijā (Centralizētā grāmatvedība):

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

158

Grāmatvedis

6,00

1174

7044

1.6. Papildināt Lēmumu ar jaunu 41.pielikumu (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts) šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme ( euro )

Amatalga ( euro )

1.

Direktors

1,00

2264

2264

2.

Direktora vietnieks

1,00

1647

1647

3.

Tehniskais direktors

1.00

1647

1647

4.

Projekta vadītājs

1,00

1174

1174

5.

Vecākais lietvedis

1,00

874

874

6.

Administrators

5,00

510

2550

7.

Elektrotehniķis

1,00

499

499

8.

Tehniskais speciālists

1,00

471

471

9.

Mehāniķis

3,00

641

1923

10.

Medmāsa

2,00

746

1492

11.

Ēkas uzraugs

4,00

425

1700

12.

Sētnieks

3,00

360

1080

13.

Apkopējs

5,00

360

1800

Kopā mēnesī

29,00

19121

1.7. Lēmuma 22.pielikumu (Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcija:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.1

Direktora vietnieks (projektu realizācijas jomā)

1,00

854

854

2. Lēmuma 1.3.punkts piemērojams no 2015.gada 1.februāra.

3. Lēmuma 1.4.punkts piemērojams no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.augustam.

4. Lēmuma 1.2., 1.5.3. un 1.6.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 9.martu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis