Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 471.lēmumu

2015.gada 16.aprīlīNr. 181

protokols Nr. 8, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131
„Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” (turpmāk-lēmums) apstiprināts Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu saraksts saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu un 2.pielikumu.

Lēmuma 1.pielikumā iekļauts zemesgabals 3.līnija 2110, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 2110) 478 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu 3.līnija 2110, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 2110) 2001.gada 23.aprīlī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7417 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, izvērtējot situāciju, ierosinājusi zemesgabalu 3.līnija 2110, Jūrmalā iznomāt (2015.gada 10.aprīļa protokols Nr.8-2-4/4, 1.punkts). Attīstības un vides komiteja 2015.gada 15.aprīlī sniedza atzinumu par minētā zemesgabala iznomāšanu un uzdeva Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai zemesgabals 3.līnija 2110, Jūrmalā tiktu izslēgts no atsavināmo īpašumu saraksta.

Ņemot vērā minēto, no lēmuma 1.pielikuma Pašvaldības īpašumā esoša nekustamo īpašumu atsavināšanas 3.kārtas saraksta izslēdzams zemesgabals 3.līnija 2110, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 2110) 478 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanas likuma 3.panta 2.punktu, un ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmuma Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” 1.pielikumu, svītrojot lēmuma 1.pielikuma Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas 3.kārtas saraksta 1.pozīciju - zemesgabalu 3.līnija 2110, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 007 2110) 478 m2 platībā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis