Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 16.aprīlīNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1200

Sēde atklāta plkst.1200

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta pārvaldes vadītāja p.i.

Indra Brinkmane

Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore

Evija Majore

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas eksperte uzņēmējdarbības un satiksmes plānošanas jautājumos

Anželika Legante

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Baiba Birka

Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks

Valdis Kivkucāns

Lielupes vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā

Valdis Šķepasts

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1-Mācību mobilitātes skolu sektorā”

3.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA101 - Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam”

4.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

6.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” īstenošanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.80 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””

8.

Par atteikumu izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietai Lienes ielā 16/18, Jūrmalā

9.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to samazināšanu” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

11.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

12.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas atsavināšanu

15.

Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi

16.

Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1001, Jūrmalā

17.

Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kaugurciems 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Salaspils ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brekšu ielā 3, Jūrmalā un Brekšu ielā 5, Jūrmalā

21.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.77 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu un par zemes ierīcības projekta, zemes vienības sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā

22.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

23.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā

24.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā apstiprināšanu

25.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jaunlīdači”, Jūrmalā (kadastra numurs 300 006 1206)

26.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.127 „Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai”

27.

Par valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā nepārņemšanu

28.

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā, nomas līguma noslēgšanu

29.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000093805

30.

Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 8, Jūrmalā, atsavināšanu

31.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222

32.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu

33.

Par pludmales nogabala no Gaidas ielas Vēju ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

34.

Par pludmales nogabala no Vēju ielas Gaidas ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Amber pines”

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi

· Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.127 „Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai”

· Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 8, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000093805

· Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 8, Jūrmalā, atsavināšanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131 „Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1-Mācību mobilitātes skolu sektorā”

3.

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA101 - Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam”

4.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”

6.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” īstenošanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.80 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””

8.

Par atteikumu izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietai Lienes ielā 16/18, Jūrmalā

9.

Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to samazināšanu” īstenošanu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

11.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

12.

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

14.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas atsavināšanu

15.

Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1001, Jūrmalā

16.

Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kaugurciems 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Salaspils ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brekšu ielā 3, Jūrmalā un Brekšu ielā 5, Jūrmalā

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.77 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu un par zemes ierīcības projekta, zemes vienības sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā

21.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā

23.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā apstiprināšanu

24.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jaunlīdači”, Jūrmalā (kadastra numurs 300 006 1206)

25.

Par valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā nepārņemšanu

26.

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā, nomas līguma noslēgšanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”

28.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222

29.

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu

30.

Par pludmales nogabala no Gaidas ielas Vēju ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

31.

Par pludmales nogabala no Vēju ielas Gaidas ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Amber pines”

2. Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1-Mācību mobilitātes skolu sektorā” (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA1-Mācību mobilitātes skolu sektorā”.

3. Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA101 - Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

V.Šķepasts ziņo, ka lēmumprojekta 5.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu, nosakot projekta pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 20.aprīlim.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursa aktivitātē „KA101 - Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam”.

4. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

E.Majore ziņo, ka lēmumprojekta 3.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu, nosakot projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 20.aprīļa.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

E.Majore

Izsakās;

I.Blaua vērš uzmanību, ka ir jāveic grozījumi 2010.gada 19.augusta lēmuma Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem” arī pārējos pielikuma punktos pakalpojumu izcenojumu maksu izsakot EUR.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 „Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem”.

6. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” īstenošanu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” īstenošanu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.80 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”” (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.80 „Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””.

8. Par atteikumu izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietai Lienes ielā 16/18, Jūrmalā (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju totalizatora likmju pieņemšanas vietai Lienes ielā 16/18, Jūrmalā.

9. Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to samazināšanu” īstenošanu (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

A.Legante

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to samazināšanu” īstenošanu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.166)

12. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.19)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

14. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas atsavināšanu

(lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

V.Kivkucāns

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas kustamās mantas atsavināšanu.

15. Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1001, Jūrmalā (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1001, Jūrmalā.

16. Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

J.Visockis jautā par graustu, kas atrodas pie Tūrisma informācijas centra.

V.Zvejniece atbild, ka tas tiks pārbaudīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā.

17. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kaugurciems 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.171)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kaugurciems 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

18. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Salaspils ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.172)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Salaspils ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brekšu ielā 3, Jūrmalā un Brekšu ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.173)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Brekšu ielā 3, Jūrmalā un Brekšu ielā 5, Jūrmalā.

20. Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.77 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu un par zemes ierīcības projekta, zemes vienības sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.77 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atcelšanu un par zemes ierīcības projekta, zemes vienības sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu Turaidas ielā 108A, Jūrmalā.

21. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

22. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā.

23. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jaunlīdači”, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1206) (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka, neskatoties uz to, ka pašvaldība, kā tika minēts ziņojumā, varēs iekasēt trīsdesmit reizes lielāku nekustamā īpašuma nodokli, neatbalsta šī nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu no „dabas pamatne” uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve” un aicina arī deputātus to neatbalstīt.

G.Truksnis izsakās, ka šis zemesgabals vairs nav „dabas pamatne”, jo, saskaņā ar 2012.gadā apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, tas atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā, kur atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūve. Tā ir pašvaldības neizdarība, ka zemesgabalam līdz šim nav nomainīts lietošanas mērķis saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā noteikto.

Lūdz Pašvaldības īpašumu nodaļai kopā ar izpilddirektoru veikt pārskatu cik zemesgabaliem, atbilstoši Teritorijas plānojumam, jau ir nomainīts lietošanas mērķis no „dabas pamatne” uz „individuālo dzīvojamo māju apbūve” un cik vēl ir tādu zemesgabalu, kuri atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā, bet to lietošanas mērķis nav nomainīts, kā rezultātā pašvaldība nesaņem ievērojami lielāku nekustamā īpašuma nodokļa maksu.

Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam „Jaunlīdači”, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 006 1206).

25. Par valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā nepārņemšanu (lēmums Nr.179)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Nometņu ielā 24, Jūrmalā nepārņemšanu.

26. Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā, nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

I.Dreika ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti precizējumi sagatavotajam lēmumprojektam.

Izsakās:

J.Visockis izsakās par sagatavoto lēmumprojektu un uzskata, ka tas nav atbalstāms.

G.Truksnis uzskata, ka visas secīgās darbības, kas veiktas sešpadsmit gadu garumā saistībā ar šo zemesgabalu, situāciju ir padarījušas tādu, ka vienīgas tiesiskais risinājums ir pieņemt sagatavoto domes lēmumprojektu ar minētajiem precizējumiem, kā arī nākamo sēdes darba kārtības jautājumu, kas paredz šī zemesgabala izslēgšanu no atsavināšanai nodoto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu saraksta.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – 3 (A.Ābelītis, A.Adijāne, J.Visockis), „atturas” – 2 (I.Blaua, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā, nomas līguma noslēgšanu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai”.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222 (lēmums Nr.182)

29. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.183)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Adijāne), „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 012 3222.

2. Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu.

30. Par pludmales nogabala no Gaidas ielas Vēju ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.184)

31. Par pludmales nogabala no Vēju ielas Gaidas ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Amber pines” (lēmums Nr.185)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala no Gaidas ielas Vēju ielas virzienā, Jūrmalā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

2. Par pludmales nogabala no Vēju ielas Gaidas ielas virzienā, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Amber pines”.

Sēde slēgta plkst.1300

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 7.maijā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 20.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF