Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 7.maijāNr. 190

protokols Nr. 10, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 31.pielikumu (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunām amata vienībām šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

14.1

Dienas centra vadītājs

1,00

883

883

14.2

Sociālais darbinieks

1,00

645

645

14.3

Fizioterapeits

1,00

700

700

14.4

Audiologopēds

0,50

700

350

14.5

Logopēds

0,50

491

246

2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts) 20. un 23.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

20

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22,00

463

10186

23

Sētnieks

1,50

360

540

3. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts – Pilsētplānošanas nodaļa) 197. un 198.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

197

Vecākais būvinspektors

1,00

1647

1647

198

Būvinspektors

4,00

1382

5528

4. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

4.1. Izslēgt 7.amata vienību;

4.2. 8.amatu vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

(euro)

Amatalga

(euro)

8

Tehniskais speciālists

1,00

788

788

Priekšsēdētājs

G.Truksnis