Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 11.jūnijāNr. 218

protokols Nr. 11, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā
Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts – Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļa):

1.1. 28.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

28

Vecākais juriskonsults

2,00

1482

2964

1.2. Papildināt ar jaunām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

28.1

Juriskonsults

1,00

1382

1382

28.2

Jaunākais juriskonsults

1,00

994

994

2. Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas „ Taurenītis” darbinieku skaita saraksts):

2.1. Izslēgt 11.amata vienību;

2.2. 21.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

21

Apkopējs

2,80

360

1008

2.3. 23.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

23

Dežurants

1,50

425

638

3. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

3.1. 6.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

6

Administrators

7,00

510

3570

3.2. 13.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

13

Apkopējs

6,70

360

2412

4. Lēmuma 2. un 3.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūliju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis