Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 21.07.2015. Stājas spēkā 22.07.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 291

protokols Nr. 12, 40. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.467 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā”, ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju L.M. par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Ja līgums 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu spēkā stāšanās, nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.291

(protokols Nr.12, 40.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „ Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā īstenotājs L.M., dzimusi, pilsētā, kuru saskaņā ar 2014.gada 16.jūlijā Maskavā izdotas un reģistrētas ar Nr.6-2756 pilnvaras pamata pārstāv tās pilnvarotais pārstāvis I.R., personas kods, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospekta 47, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospekta 47, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību:

1.2.1.1. 1.kartā realizējama esošās ēkas ar kadastra Nr.1300 008 1401 002 rekonstrukcija ar novietnes maiņu, atbilstoši izstrādātajam ēkas pārvietošanas projektam un saskaņotajai apbūves koncepcijai;

1.2.1.2. 2.kārtā jaunā apjoma būvniecība;

1.2.3. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā - būvniecības 1.kārta – esošās ēkas rekonstrukcija (pārvietošana) realizējama un nododama ekspluatācijā pirms 2.kārtas būvniecības pabeigšanas (nodošanas ekspluatācijā).

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 īpašnieka maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

L.M.

dzimušas, pilsētā

pilnvarotais pārstāvis

I.R.

personas kods

Adrese

Tālr.

e-pasts:

__________________________

/I.R./


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF