Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 30.jūlijāNr. 302

protokols Nr. 13, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts)

1. 60.amata vienību (Tūrisma nodaļa) izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

60

Vecākais tūrisma speciālists

2,00

1382

2764

2. 83. un 84.amata vienību (Būvniecības projektu vadības nodaļa) izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

83

Vecākais eksperts būvniecības jautājumos

2,00

1318

2636

84

Eksperts būvniecības jautājumos

1,00

1174

1174

Priekšsēdētājs

G.Truksnis