Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 30.septembrīNr. 411

protokols Nr. 16, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396
“Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu”

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.28 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.6) 1.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija ir nosaukta par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību.

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.6 12.39., 28.8.apakšpunktā un 75.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kuras vārdā ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem rīkojas, un saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām slēdz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 “Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai” noteikto, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētus projektus, Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto sešu integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu ietvaros.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 25.1.apakšpunktā noteiktajam, Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” 23.1.apakšpunktā noteiktajam, Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumu Nr.635 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 15.punktā noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 24.1.apakšpunktā noteiktajam, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” 23.punktā noteiktajam, augstāk minēto Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu ietvaros projektu iesniedzējs un īstenotājs ir valstspilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kas pilda pašvaldības deleģētos pārvaldes uzdevumus.

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un Saistošo noteikumu Nr.6 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.396 “Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu” šādus grozījumus:

Izteikt 3.punktu šadā redakcijā:

“3. Pilnvarot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi Jūrmalas pilsētas domi reģistrācijas Nr.90000056357 un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru:

3.1. veikt Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu projektu iesniegumu izstrādi, parakstīt projektu iesniegumus un visus ar projektu iesniegumu izstrādi saistītos dokumentus, tai skaitā elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vidē;

3.2. parakstīt vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un citus ar vienošanās noteikto saistību izpildi saistītos dokumentus, tai skaitā elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-vidē;

3.3. veikt Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu, tai skaitā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF