Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 12.novembrīNr. 441

protokols Nr. 20, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas
darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 14.pielikumu (Ķemeru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

15.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs* (no 01.11.2015. līdz 31.08.2016.)

1,00

491

491

*2015.gadā darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas vispārējā izglītībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta

1.2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. 22. un 23.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

22.

Apkopējs 8 st.

1,60

360

576

23.

Sētnieks

1,10

360

396

1.2.2. Papildināt ar amata vienībām šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

No maksas pakalpojumiem finansētais amata vienību skaits

25.

Apkopējs 8 st.

0,40

360

144

26.

Sētnieks

0,40

360

144

1.3. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) izslēgt 5.amata vienību.

1.4. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 158.amata vienību (Centralizētā grāmatvedība) izteikt jaunā reakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

158

Grāmatvedis

7,00

1174

8218

2. Lēmuma 1.2.punkts piemērojams no 2015.gada 1.novembra.

3. Lēmuma 1.3.punkts un 1.4.punkts stājas spēkā ar 2015.gada 23.novembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis