Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 12.novembrīNr. 467

protokols Nr. 20, 41. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība), 2015.gada 16.oktobra iesniegumu Nr.16, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/5283, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Linu ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 023 0617, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē zemāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Linu ielā 16, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000502826 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums Linu ielā 16, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala 5415 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 023 0617.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka Vārds Uzvārds 2015.gada 14.augusta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Linu ielā 16, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekta mērķis ir nekustamā īpašuma Linu ielā 16, Jūrmalā, reāla sadalīšana, izveidojot divus patstāvīgus nekustamos īpašumus, tādējādi, katram atdalītajam nekustamajam īpašumam ir noteikta adrese un zemes vienības platība (attiecīgi 2371 m2 un 3044 m2).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 16.jūlija lēmumu Nr. 14-9/82 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Linu ielā 16, Jūrmalā” un atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

2015.gada 9.oktobrī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.491506.edoc.

Zemes vienība Linu ielā 16, Jūrmalā, nav apgrūtināta ar kredītsaistībām. Par zemes vienības īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā nav izdarīta aizlieguma atzīme un uz to nav atklājies mantojums.

Zemes vienībai nav piesaistes Linu ielai. Pilsētu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Zemes vienībai ir piesaiste Auzu ielai.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 46.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8., 9.1., 11.punktu un 43.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 4.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Linu ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 023 0617, ar kopējo platību 5415 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Linu ielā 16, Jūrmalā reālo sadali, atdalot no tās:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 3044 m2, piešķirot adresi Reiņu iela 3, Jūrmalā, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 2371 m2, piešķirot adresi Auzu iela 28A, Jūrmala, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0617 likvidēt adresi Linu iela 16, Jūrmala.

4. Izveidot zemes vienību Reiņu iela 3, Jūrmala, ar kopējo platību 3044 m2 (pielikumu). Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu

5. Noteikt, ka zemes vienībai Reiņu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601). Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu

6. Noteikt, zemes vienībai Reiņu ielā 3, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumu:

6.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

6.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400);

6.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).

Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu

7. Uzdot zemes vienības Reiņu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju. Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 24.lēmumu

8. Izveidot zemes vienību Auzu iela 28A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2371 m2 (pielikumu).

9. Noteikt, ka zemes vienībai Auzu iela 28A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

10. Noteikt, zemes vienībai Auzu ielā 28A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumu:

10.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

10.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400);

10.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601);

10.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201).

11. Uzdot zemes vienības Auzu ielā 28A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF