Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 24

protokols Nr. 1, 31. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467
„Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

Izskatot zemes vienības Linu ielā 16, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, 2015.gada 1.decembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-39/5235, ar lūgumu Domei pārskatīt Domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums Nr.467) jaunizveidotajām zemes vienībām piešķirto adrešu atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.698 „Adresācijas noteikumi” noteiktajām prasībām par adrešu piešķiršanu zemes vienībām, Dome konstatē:

Zemes vienības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vārds Uzvārds vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000502826.

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, 2015.gada 16.oktobra iesniegumu Nr.16, Domē reģistrēts ar Nr.14-3/5283, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības Linu ielā 16, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 023 0617, zemes ierīcības projektu, Dome 2015.gada 12.novembrī pieņēma Lēmumu Nr. 467 saskaņā ar kuru, nolēma jaunizveidotajai zemes vienībai ar kopējo platību 3044 m2 piešķirt adresi Auzu iela 28, Jūrmala, jaunizveidotajai zemes vienībai ar kopējo platību 2371 m2 piešķirt adresi Auzu iela 28A, Jūrmalā.

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” (turpmāk – Adresācijas noteikumi) 14.punkts nosaka, ka pilsētu daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2011.gada 14.oktobra lēmumu Nr.168 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2011.gada 5.augusta lēmumā Nr.102 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Auzu iela 0110”” nolemts izveidot zemesgabalu Auzu iela 0110, Jūrmala, ielas uzturēšanai ar platību 21834 m2.

Zemes vienībai Auzu iela 0110, Jūrmala, nekustamā īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000502344 .

Lēmumā Nr.467 jaunizveidotajai zemes vienībai, ar kopējo platību 2371 m2, piešķirtā adrese Auzu iela 28A, Jūrmala, atbilst Adresācijas noteikumos 14.punktā noteiktajam. Zemes vienībai ir piesaiste Auzu ielas nosaukumam.

Saskaņā ar Domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.219 „Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”” nolemts papildināt Jūrmalas pilsētas ielas sarakstu ar jaunu ielu – Reiņu iela, Jūrmalā.

Lēmumā Nr.467 jaunizveidotajai zemes vienībai, ar kopējo platību 3044 m2, piešķirtā adrese Auzu iela 28, Jūrmala, neatbilst Adresācijas noteikumos 14.punktā noteiktajam. Zemes vienībai ir jāpiešķir adrese ar piesaisti Reiņu ielas nosaukumam.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1.punktiem un 2016.gada 13.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.467 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Linu ielā 16, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Apstiprināt zemes vienības Linu ielā 16, Jūrmalā reālo sadali, atdalot no tās:

2.1. zemes vienību ar kopējo platību 3044 m2, piešķirot adresi Reiņu iela 3, Jūrmalā, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.

2.2. zemes vienību ar kopējo platību 2371 m2, piešķirot adresi Auzu iela 28A, Jūrmala, saskaņā ar zemes ierīcības projekta pielikumā norādīto grafisko daļu.”

1.2. Lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. Izveidot zemes vienību Reiņu iela 3, Jūrmala, ar kopējo platību 3044 m2 (pielikumu).”

1.3 Lēmuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Noteikt, ka zemes vienībai Reiņu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).”

1.4. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Noteikt, zemes vienībai Reiņu ielā 3, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) nekustamā īpašuma apgrūtinājumu:

6.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

6.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (kods: 7312010400);

6.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods 7312050601).”

1.5. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7. Uzdot zemes vienības Reiņu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.”

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 52.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF