Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.11.2015. Stājas spēkā 24.11.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 477

protokols Nr. 20, 51. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7,
Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.719 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 „Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parka” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7””, ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119.1.punktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes 2015.gada 29.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā kadastra Nr.1300 022 0507.

2. Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju SIA „KSER”, reģistrācijas Nr.40103553566, par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu. Ja līgums 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu spēkā stāšanās, nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv..

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.477

(protokols Nr.20, 51.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā īstenotājs SIA „KSER”, reģistrācijas Nr.40103553566, tās valdes priekšsēdētāja Romāna Vdovičenko (Roman Vdovychenko), personas kods, un valdes locekļa Dmitrija Artjušina, personas kods, (turpmāk – Īstenotājs) personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Meistaru ielā 7, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus (saskaņā ar pielikumu):

1.2.1. koģenerācijas stacijas projektēšanu;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu;

1.2.3. koģenerācijas stacijas būvniecību;

1.2.4. ārējo inženiertīklu izbūvi, atbilstoši saskaņotiem tehniskiem projektiem un izdotām rakšanas darbu atļaujām;

1.2.5. Meistaru ielas rekonstrukciju;

1.2.6. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā;

1.2.7. tehnisko iekārtu palaišana, siltumenerģijas un elektroenerģijas nodošana tīklos.

1.3. Detālplānojuma īstenošanu paredzēt veikt šādos termiņos no Līguma noslēgšanas brīža:

1.3.1. koģenerācijas stacijas projektēšana un ārējo inženiertīklu projektēšana – 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā;

1.3.2. koģenerācijas stacijas būvniecība un ārējo inženiertīklu izbūve – 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā;

1.3.3. Meistaru ielas izbūve – 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 1 (viena) gada laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās, un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2018.gada 31.martam;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Meistaru ielā 7, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs – Īstenotājam.

3.6. Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums: Detālplānojuma realizācijas kārtības noteikumi uz 2 (divām) lapām.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

SIA „KSER”

reģ. Nr.40103553566

adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16-2,

Rīga, LV-1050

______________________

/R.Vdovičenko/

______________________

/D.Artjušins/


Pielikums

2015.gada __.___________Līgumam Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Detālplānojuma realizācija tiek plānota atbilstoši šādai kārtībai:

1. PROJEKTĒŠANA

Pēc detālplānojuma apstiprināšanas zemes īpašnieks apņemas uzsākt projektēšanas darbus detālplānojuma objektam - Koģenerācijas stacija būvniecība Meistaru ielā 7 un ārējo (maģistrālo) inženierkomunikāciju izbūve. Saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus projektēšanai un izstrādāt tehniskos projektus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Saskaņot tehniskos projektus visās valsts un pašvaldības institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņošanas prasību, un Jūrmalas pilsētas būvvaldē. Koģenerācijas stacijas tehnisko projektu un ārējo inženiertīklu tehniskos projektus ir iespējams skaņot atsevišķi, neatkarīgi vienu no otra.

Saņemt būvatļauju koģenerācijas stacijas būvniecībai un rakšanas darbu atļaujas ārējo (maģistrālo) inženiertīklu izbūvei.

Koģenerācijas stacijas būvniecība un Inženierkomunikāciju izbūve ir neatkarīgi procesi un to projektēšana, būvēšana un nodošana ekspluatācijā var notikt paralēli.

2. BŪVNIECĪBA

2.1. Īpašnieks apņemas izbūvēt koģenerācijas staciju, atbilstoši izsniegtajai būvatļaujai, par saviem līdzekļiem.

Koģenerācijas stacijas būvniecība:

1) Būvlaukuma sagatavošana.

Demontāžas darbi, būvgružu izvešana, zemes darbi.

2)

Katlumāja

Kurināmā krātuve

o Būvbedres rakšana;

o Stabveida pamati un plātne;

o Cokola sijas;

o Būvbedres aizbēršana ar smiltīm, grīdas pamatnes sagatavošana;

o Būvbedres rakšana;

o Stabveida pamatu un konveijera bedres izveide;

o Būvbedres aizbēršana ar smiltīm, grīdas pamatnes sagatavošana;

o Metālkonstrukciju montāža;

o Grīdu betonēšana;

o Turbīnas plātnes izveide;

o Jumta Z profilu montāža;

o Starpstāvu pārsegumu izbūve;

o Sienu sendvičpaneļu montāža;

o Iekšējo nosedzošo detaļu montāža;

o FIBO starpsienu mūrēšana;

o Jumta sendvičpaneļu montāža;

o Logu, durvju montāža;

o Iekšējie apdares darbi, flīzēšana utt.;

o Ārējo nosedzošo detaļu, uzliku, tekņu montāža.

o Metālkonstrukciju montāža;

o Monolīto sienu betonēšana;

o Sienu dzelzsbetona paneļu montāža;

o Sienu apšūšana ar profilētu skārdu un sendvičpaneļiem;

o Jumta ar profilētu skārdu un sendvičpaneļiem montāža;

o Grīdas betonēšana;

o Ārējo nosedzošo detaļu, uzliku, tekņu montāža.

1) Tehnoloģisko iekārtu pamati:

· Avārijas dzesēšanas iekārtu pamatu izbūve;

· Svaru pamatu izbūve;

· Transformatora apakšstacijas pamatu betonēšana.

2) Ēkas inženierkomunikāciju izbūves darbi:

· Iekšējie inženierkomunikāciju izbūves darbi:

(Ūdensvads, kanalizācija, elektrība, apkure un ventilācija)

· Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi:

(Lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvads, elektrība un ugunsdzēsības krājrezervuārs).

2.2. Īpašnieks apņemas izbūvēt sākt ārējo inženiertīklu izbūvi, atbilstoši izsniegtajām rakšanas darbu atļaujām, par saviem līdzekļiem.

1. Elektroapgāde;

2. Siltumtīkli.

3. Ūdensapgāde

4. Kanalizācijas ārējie tīkli

Būvdarbu laikā nav pieļaujama piebraucamo ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšana, ceļu atjaunošanas darbus, to bojājuma gadījumā, īpašnieks veic par saviem līdzekļiem.

2.3. Veikt Meistaru ielas rekonstrukciju, atbilstoši izstrādātam tehniskam projektam, ievērojot noteiktos ceļa platumus, rādiusus u.c. prasības.

3. Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā.

4. Tehnoloģisko iekārtu palaišana, siltumenerģijas un elektroenerģijas nodošana tīklos.


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF