Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.11.2015. Stājas spēkā 24.11.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 479

protokols Nr. 20, 53. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12,
Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un
ūdens teritorijai, apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.231 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs” (nodokļu maksātāja kods 40003258348) 2013.gada 15.marta iesniegumu. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību uzsākšanas brīdī noteica Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts un Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.2.; 457.3.; 457.6.punkti.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt publiska parka ar labiekārtojuma infrastruktūru un peldvietas izveidi zemesgabalā Vikingu ielā 12, kūrorta un dzīvojamās ēkas plānošana zemesgabalā Vikingu ielā 14/16, jahtu nolaišanas vietas izveidi, pastaigu mola ar kuģīšu piestātni izveidi, ūdens sporta un ūdens transporta infrastruktūras un būvju ūdenī izveide, jahtu ostas un ūdenstransporta infrastruktūras izveide piegulošajā krasta un ūdens teritorijā, hidrotehniskas būves - Lielupes krasta stiprinājuma izveide, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ar Domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.242 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana norisinājās no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 2.jūlijam. Detālplānojuma publiskās apspriedes laikā tika saņemtas 34 iedzīvotāju vēstules ar atbalstu detālplānojumā paredzētajiem risinājumiem. Par izstrādāto detālplānojuma redakciju ir saņemti institūciju atzinumu un saskaņojumi inženierdienestos.

2015.gada 1.maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - MK noteikumi). MK noteikumu 144.punkts nosaka, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. MK noteikumu 103.punkts nosaka, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

2015.gada 15.oktobrī tika pieņemts Domes lēmums Nr.421 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2015.gada 31.decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 26.oktobrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 7901), Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 003 0701) un piegulošajai krasta un ūdens teritorijas daļai (kadastra Nr.1300 004 8302 un kadastra Nr.1300 003 1106) un teritorijai sarkano līniju robežās pie Lielupes (kadastra Nr.1300 004 0071).

Saskaņā ar MK noteikumu 119. un 120. punktu, pašvaldība četru nedēļu laikā pēc MK noteikumu 118.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- apstiprināt detālplānojumu, kuram pievienots saskaņots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu;

- pilnveidot detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu;

- atteikt apstiprināt detālplānojumu.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu. Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi, tātad nav pamata pieņemt lēmumu par atteikumu apstiprināt detālplānojumu.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un MK noteikumu 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai.

2. Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielupes sporta un atpūtas centrs” (nodokļu maksātāja kods 40003258348), par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai, apstiprināšanu spēkā stāšanās, nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabaliem zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.479

(protokols Nr.20, 53.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā,  2015.gada ___________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā Vikingu ielā 12 (kadastra Nr. 1300 004 7901), Vikingu ielā 14/16 (kadastra Nr. 1300 003 0701) un piegulošajai krasta un ūdens teritorijas daļai (kadastra Nr. 1300 004 8302 un kadastra Nr. 1300 003 1106) un teritorijai sarkano līniju robežās pie Lielupes (kadastra Nr. 1300 004 0071) īstenotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielupes sporta un atpūtas centrs” reģistrācijas 40003258348, tās valdes loceklis Oskars Apse, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam _______________, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā Vikingu ielā 12 (kadastra Nr. 1300 004 7901), Vikingu ielā 14/16 (kadastra Nr. 1300 003 0701) un piegulošajai krasta un ūdens teritorijas daļai (kadastra Nr. 1300 004 8302 un kadastra Nr. 1300 003 1106) un teritorijai sarkano līniju robežās pie Lielupes (kadastra Nr. 1300 004 0071), Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam _________________, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību, ja teritoriju attīsta vairākās kārtās, pirmajā kārtā būvē kūrorta objektu;

1.2.2. inženierbūvju un būvju ūdenī projektēšanu un būvniecību;

1.2.3. publiska atpūtas parka projektēšanu un izveidi;

1.2.4. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.5. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.6. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt, ka Detālplānojumā paredzētais publiskais atpūtas parks tiks izveidots un/vai nodots ekspluatācijā pirms Detālplānojumā paredzēto ēku vai būvju, izņemot inženierbūvju, nodošanas ekspluatācijā;

2.2.4. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.6. zemesgabalu Jūrmalā, Vikingu ielā 12 un Vikingu ielā 14/16 īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

2.7. Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājsem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Lielupes sporta un atpūtas centrs”

Reģ. Nr.: 40003258348

Adrese: Jomas iela 46-1, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: 29221244

e-pasts: oskars.apse@fpmc.lv

_________________________

/ O.Apse/


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, JPG