Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 16.decembrīNr. 521

protokols Nr. 22, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 3.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas „Atvase” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. 5.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

5

Apkopējs

4,45

370

1647

1.1.2. Izslēgt 10.amata vienību.

1.2. Lēmuma 4.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Namiņš” darbinieku skaita saraksts) 8. un 15.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

8

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

619

619

15

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

1.3. Lēmuma 5.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Austras koks” darbinieku skaita saraksts) 9.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

9

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

1,00

619

619

1.4. Lēmuma 7.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Mārīte” darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. 16.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

16

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

1.4.2. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

19

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

1,00

491

491

1.5. Lēmuma 8.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte” darbinieku skaita saraksts) 17.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

17

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

1.6. Lēmuma 9.pielikumu (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Bitīte” darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

19

Skolotājs logopēds

1,375

491

675

1.7. Lēmuma 10.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Lācītis” darbinieku skaita saraksts) 14.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

14

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

1.8. Lēmuma 11.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Madara” darbinieku skaita saraksts) 17.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

17

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

1.9. Lēmuma 12.pielikumu (Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš” darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunām amata vienībām šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

15

Skolotājs logopēds

0,75

491

368

16

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0,60

491

295

1.10. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts):

1.10.1. izslēgt 8.amata vienību;

1.10.2. 5., 13., 19. un 21.amata vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

5

Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei

1,00

443

443

13

Sētnieks

1,00

370

370

19

Interešu izglītības skolotājs (pirmsskolas vecuma bērniem)

2,00

491

982

21

Profesionālās ievirzes izglītības skolotājs

1,50

491

737

1.11. Lēmuma 36.pielikumā (Jūrmalas Kultūras centra darbinieku skaita saraksts) 27.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

27

Bērnu un jauniešu teātra studijas mākslinieciskais vadītājs

1,00

736

736

1.12. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.12.1. 4.amata vienību (Priekšsēdētāja birojs) izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

4

Priekšsēdētāja palīgs

1,00

1924

1924

1.12.2. papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

41

Vecākais juriskonsults

1,00

1924

1924

1.12.3. 167. un 169.amata vienību (Kultūras nodaļa) izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

167

Vecākais referents

1,00

1244

1244

169

Eksperts kultūras projektu jautājumos

1,00

1174

1174

2. Lēmuma 1.-41.pielikuma tabulas sadaļā ,,Algas likme (euro)” skaitli ,,360” aizstāt ar skaitli 370”.

3. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis