Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 28.12.2015. Stājas spēkā 29.12.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 548

protokols Nr. 22, 42. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1,
Jūrmalā, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.479 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1” (turpmāk – Lēmums Nr.479), ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz zemesgabala īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JS1” (reģistrācijas Nr.40103636726) 2013.gada 26.marta iesniegumu ar priekšlikumu izstrādāt detālplānojumu Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, paredzot kūrorta objekta izvietojuma nosacījumus, precizējot Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi.

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunktu, kas noteica, ka detālplānojumu izstrādā, teritorijas plānojumā paredzētajos gadījumos.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt kūrorta objekta izvietojuma nosacījumus, precizējot Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi, un noteikt apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties pēc Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Saistošo noteikumu Nr.42 180., 457.1. un 457.5.punkts.

Atbilstoši Domes 2014.gada 15.maija lēmumam Nr.241 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskā apspriešana norisinājās no 2014.gada 2.jūnija līdz 2014.gada 2.jūlijam. Publiskās apspriedes laikā tika saņemti rakstiski iedzīvotāju priekšlikumi un iebildumi par detālplānojuma pirmo redakciju. Tika saņemtas 11 iedzīvotāju vēstules, no tām 9 individuālas vēstules un 2 kolektīvās vēstules (kopā ar 32 iedzīvotāju paraksti ar iebildumiem pret detālplānojumā paredzēto apbūvi). Pašvaldības interneta vietnē tika ievietotas 11 pozitīvas atsauksmes par detālplānojumā plānoto apbūvi. Detālplānojuma dokumentācijai ir pievienots ziņojums par iebildumiem vai priekšlikumiem detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā, un ir sniegts skaidrojums par saņemto iebildumu pamatotību vai to risinājumiem detālplānojuma projektā.

Institūciju saņemtie atzinumi dod pamatu secināt, ka tām nav iebildes par detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu, savukārt tajos norādītie atsevišķie norādījumi ir iekļauti detālplānojuma grafiskajā daļā un apbūves nosacījumos. Ņemot vērā saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.479 apstiprināto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JS1” 2015.gada 31.jūlija iesniegumu, 2015.gada 17.septembrī tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.381 „Par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 19.novembrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā (kadastra Nr.13000091902),

Detālplānojums zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.479, institūciju izsniegtajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091902. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Domes izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JS1” (reģistrācijas Nr.40103636726) par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.548

(protokols Nr.22, 42.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada _____

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, (turpmāk – Dome) no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā īstenotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JS1”, vienotais reģistrācijas Nr.40103636726, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Vladimirs Ribņikovs, personas kods, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Smiltenes ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotāji apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2026.gada 31.decembrim;

2.2.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāju vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Smiltenes ielā 1, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Īstenotāji

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JS1”

vienotais reģistrācijas Nr.40103636726,

valdes loceklis Vladimirs Ribņikovs

adrese: Brīvības iela 109 , Rīga, LV-1001

Tālr.:

e-pasts:

____________________________

/ V.Ribņikovs /


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF