Publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.08.2015. Stājas spēkā 04.08.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 30.jūlijāNr. 31

protokols Nr. 13, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 17.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.1.20. simbolikas komisija”.

2. Saistošo noteikumu 1.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.31
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošo noteikumu Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” 11.punktu Jūrmalas pilsētas dome ar lēmumu izveido simbolikas komisiju.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek papildināta pašvaldības lēmējvaras struktūra un saistošo noteikumu pielikumā esošā struktūrshēma, izveidojot simbolikas komisiju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības atlīdzības fonda ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis