Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 39

protokols Nr. 20, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013., Nr.22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278), 2015., LV, 124 (5442)) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Fiziska persona Noteikumu izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis ”.

1.2. svītrot saistošo noteikumu 7.4.,7.5.un 7.6.punktus.

1.3. svītrot saistošo noteikumu 14.punktā vārdu un skaitļus „vai 7.4.” un no sadaļas „Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts” svītrot 7.5.,7.6.nodokļu maksātāju kategorijas un tām iesniegumam pievienojamos dokumentus.

1.4. svītrot saistošo noteikumu 19.punktā vārdu un skaitļus „vai 7.6.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu 3.punktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu 3.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo minētā punkta mērķis ir piešķirt atvieglojumus Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsoņiem vai Latvijas nepilsoņiem, kuri deklarējuši pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā. Ar līguma par Eiropas Savienības darbību 20.panta 1.punktu ikvienai personai, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība, ir piešķirts Eiropas Savienības pilsoņu statuss. Līguma par Eiropas Savienības darbību 18.panta pirmā daļa noteic, ka, piemērojot Līgumus un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. Saskaņā ar 2015.gada 6.oktobra Administratīvā apgabaltiesas spriedumu (lieta Nr.A420469613 AA43-0714-15/16) Noteikumu 7.4., 7.5. un 7.6.punkti tiek svītroti, jo tajos noteiktās nodokļu maksātāju kategorijas iekļautas 3.punkta jaunajā redakcijā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2016.gada prognozējamais budžeta ieņēmumu sarukums pēc 3.punkta ieviešanas – 40 000 EUR.

Tā kā Jūrmalā deklarētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums par zemi tiek piemērots 70% apmērā (Tai skaitā Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņiem ), tas papildus stimulēs nodokļa maksātājus deklarēt dzīvesvietu Jūrmalā, līdz ar to palielināsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Prognozējamais budžeta ieņēmumu sarukums var būt mainīgs, jo 3.punktā minētās personu kategorijas var atbilst arī citu saistošo noteikuma punkta nosacījumiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu punkta redakcija tiek precizēta, kas ir labvēlīga nodokļu maksātājiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF