Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.05.2020. Stājas spēkā 23.05.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 37.saistošajiem noteikumiem

2020.gada 21.maijāNr. 14

protokols Nr. 7, 11. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8., 9.punktu, 15.8. un
19.7.apakšpunktu, likuma “Par valsts
institūciju darbību ārkārtējās
situācijas laikā saistībā ar
Covid-19 izplatību”
36.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 4 (5576), LV, 2018, 160 (6246), LV, 2019, 91) šādu grozījumu:

Papildināt ar 29.punktu šādā redakcijā:

“29. Saistošo noteikumu 15. un 15.1punktu nepiemēro no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēkā stāšanās brīža līdz 2020.gada 31.decembrim.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.maija saistošajiem noteikumiem Nr.14
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz uz laiku - no ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī līdz 2020.gada 31.decembrim - apturēt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 15. un 15.1 punkta darbību, kas nosaka pašvaldības nodevas samaksas kārtību par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā. Atbilstoši likuma " Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību " 36.panta pirmajai daļai pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 " Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu " 1.punktu no 2020.gada 12.marta visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti pārvietošanās ierobežojumi. Noteikto ierobežojumu rezultātā ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā. Tādēļ ir nepieciešams sniegt atbalsta pasākumus uzņēmējiem, atbrīvojot no nodevas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās samaksas. Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1punktam pašvaldības domei ir tiesības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevas uzlikšanu papildus šo noteikumu 16.punktā minētajām personām no­teikt personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas. Ar saistošajiem noteikumiem tiek atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kas Jūrmalas pilsētā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, no pašvaldības nodevas par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskajās vietās Jūrmalā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka 2019.gadā veikti nodevas maksājumi par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 23 209 EUR apmērā, potenciālā ietekme uz budžetu 2020.gadā ir 23 209 EUR.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā, jo tiek paredzēti atvieglojumi ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atļaujas saņemšanai.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiek atvieglota kārtība atļaujas ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs personām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis