Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 28

protokols Nr. 17, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4
“Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa
novērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 61.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.punktu, Jūrmalas pilsētas
domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas
valstspilsētas pašvaldības nolikums” 17.1.4.apakšpunktu, ar
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra
saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,
kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas
domes 2016.gada 24.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu”
2462.punktu un 2485.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 17.1.4.apakšpunktu, ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462.punktu un 2485.punktu”;

2. Svītrot 2.punktā vārdu “pilsētas”;

3. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. izskatīt ēku un/vai būvju īpašnieka vai valdītāja iesniegumu un Kultūrtelpas un vides dizaina centra sagatavotos dokumentus ēku un/vai būvju nojaukšanas jautājumos;”;

4. Izteikt 5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.1. atlikt jautājuma par ēku un/vai būvju nojaukšanas pieļaujamību izskatīšanu, ja dokumentācijai nav pievienota arhitektoniski - mākslinieciskā inventarizācija ēkām un/vai būvēm, kuras vecākas par 50 gadiem;”;

5. Izteikt 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.5. iepazīties ar nojaucamo ēku un/vai būvju lietas Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes arhīva materiāliem;”;

6. Aizstāt 5.6.apakšpunktā vārdu “nodaļas” ar vārdu “pārvaldes”;

7. Aizstāt 6.punktā vārdu “domes” ar vārdu “Domes”;

8. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Rīkojumā par Komisijas sastāvu iekļauj Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru, Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Būvinspekcijas nodaļas vadītāju, Pilsētplānošanas pārvaldes Arhitektūras nodaļas galveno arhitektu, Kultūrtelpas un vides dizaina centra vecāko referentu – arhitektu.” ;

5. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Komisijas atzinums par ēkas un/vai būves nojaukšanu saskaņojams ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, gadījumos, ja ēka un/vai būve atrodas valsts vai vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai to aizsargjoslā.”;

6. Aizstāt 23.punktā vārdu “Inspekcijas” ar vārdiem “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes”;

7. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Ēkas un/vai būvju īpašnieks vai valdītājs iesniedz dokumentāciju Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015 vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz pasts@jurmala.lv:”;

8. Izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“24.2. Skaidrojošo aprakstu par ēkas un/vai būves nojaukšanas nepieciešamību;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF