Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 29

protokols Nr. 9, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.10. sniegt priekšlikumus un atzinumus par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts un izlietots no pašvaldības līdzekļiem, t.sk. programmai “Sporta pasākumi”, izvērtēt finansējuma pieprasījumu atbilstību Sporta finansēšanas nolikumam, sniegt atzinumu par finansējuma pieprasījumu tāmju pamatotību, sagatavot līguma projektus (turpmāk–līgumi) Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātājā budžeta programmā “Sporta pasākumi” paredzēto aktivitāšu īstenošanai, kontrolēt līgumu saistību izpildi ar mērķi nodrošināt līguma priekšmetā minēto uzdevumu īstenošanu;”.

2. Izteikt 8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.12. izstrādāt un iesniegt domei Centra budžetu, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes budžeta programmu “Sporta pasākumi”, nodrošinot racionālu un lietderīgu to izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī kontrolēt šo līdzekļu izlietošanu, sniegt atskaites par budžeta izpildi.”

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF