Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 3.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 25.novembrīNr. 57

protokols Nr. 18, 22. punkts

Konkursa “Gada balva sportā” nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa “Gada balva sportā” nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) apbalvojuma „Gada balva sportā” (turpmāk – Balva) piešķiršanas un pretendentu izvērtēšanas kārtību, kā arī konkursa komisijas darba organizāciju. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

1.2. Balva ir augstākais apbalvojums sporta nozarē Jūrmalas valstspilsētā un ar to izsaka atzinību un novērtē Jūrmalas valstspilsētas sporta dzīves lielākos sasniegumus pašvaldības, valsts un starptautiskajā mērogā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

1.3. Balvas mērķis ir popularizēt sabiedrībā sporta pozitīvo ietekmi uz veselīgu dzīvesveidu un apzināt, izvērtēt un apbalvot fiziskās un juridiskās personas par nozīmīgu ieguldījumu un augstu rezultātu sasniegšanu sportā, veselīgas jaunās paaudzes izglītošanu un Jūrmalas valstspilsētas vārda popularizēšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

1.4. Balvu piešķir par Jūrmalas valstspilsētā iepriekšējā kalendārā gadā notikušajiem sporta pasākumiem un Jūrmalas valstspilsētas sporta klubu un sportistu sasniegumiem Latvijas un starptautiskajās sacensībās. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

1.5. Balvas pretendenti ir Jūrmalas valstspilsētas sporta klubi, individuālie sportisti, bērni un jaunieši, komandas, treneri, sporta seniori, sporta veidi, pasākumi un sporta, kā arī Jūrmalas valstspilsētā notikušo sporta pasākumu organizatori. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

1.6. Pretendentiem, kuri ir fiziskas personas, deklarētajai dzīves vietai jābūt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pretendentiem, kuri ir juridiskas personas, juridiskā adrese var nebūt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

2. Konkursa nominācijas un balvu piešķiršanas kārtība

2.1. Lēmumu par Balvas piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota konkursa komisija (turpmāk – Komisija). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

2.2. Pasākuma balvu fonds tiek apstiprināts ikgadējā budžetā un finansēts no kārtējā gada Jūrmalas Sporta servisa centra budžeta līdzekļiem.

2.3. Balvu, ar Komisijas lēmumu, var piešķirt:

2.3.1. nominācijā “Par mūža ieguldījumu Jūrmalas sporta attīstībā”, ko pasniedz kopā ar Apbalvojumu par mūža ieguldījumu, piemiņas balvu un naudas balvu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 3.nolikumu

2.3.2. nominācijā “Gada sportists”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 3.nolikumu

2.3.3. nominācijā “Gada sportiste”, ko pasniedz kopā ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 3.nolikumu

2.3.4. nomināciju “Gada treneris”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.5. nominācijā “Gada komanda”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.6. nominācijā “Gada labākā komanda individuālajos sporta veidos”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.7. nominācijā “Gada sporta skolotājs”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.8. nominācijā “Gada sporta klubs”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.9. nominācijā “Gada uzlecošā zvaigzne”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.10. nominācijā “Gada sporta seniors”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.11. nominācijā “Gada sporta notikums”, ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.12. nominācijā “Gada sportists tehniskajos sporta veidos” ko pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.13. nominācijā “Gada sportists paralimpiskajos sporta veidos”, pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu;

2.3.14. nominācijā “Gada publiskais sporta pasākums valstspilsētā”, pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

2.3.15. nominācijā “Gada balva “Fair play””, pasniedz kopā ar Pateicības rakstu un piemiņas balvu.

2.4. Ja Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, konstatē, ka neviens no pretendentiem neatbilst pieteiktās nominācijas kritērijiem, lēmums par balvas piešķiršanu attiecīgajā nominācijā netiek pieņemts.

2.5. Nomināciju “Gada sporta skolotājs” Komisija izvērtē saskaņā Jūrmalas Sporta skolas noteiktajiem kritērijiem.

2.6. Apbalvošanas ceremonija notiek reizi gadā speciāli šim nolūkam veidotā pasākumā. Pasākuma norises izmaksas tiek finansētas no kārtējā gada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Pretendentu pieteikšanas kārtība

3.1. Pretendentus apbalvojumiem izvirza Jūrmalas Sporta servisa centrs apkopojot sportistu panākumus kalendārajā gadā pēc šādas gradācijas:

3.1.1. Olimpiskās spēles;

3.1.2. Pasaules čempionāts;

3.1.3. Pasaules kauss;

3.1.4. Pasaules kausa kopvērtējums;

3.1.5. Eiropas čempionāts;

3.1.6. Eiropas kauss;

3.1.7. Eiropas kausa kopvērtējums;

3.1.8. Citas starptautiskās sacensības;

3.1.9. Latvijas čempionāts;

3.1.10. Latvijas kauss.

3.2. Informāciju par konkursa „Gada balva sportā” pretendentu sasniegumiem Jūrmalas Sporta servisa centrs apkopo un iesniedz Komisijai līdz kārtējā gada 1.decembrim.

4. Konkursa komisija

4.1. Komisija tiek apstiprināta ar Jūrmalas domes priekšsēdētāja rīkojumu. Konkursa komisijas sastāvā ir septiņi locekļi, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

4.2.  Komisijas uzdevums ir izvērtēt Jūrmalas Sporta servisa centra sagatavoto sporta sasniegumu apkopojumu un pieņemt lēmumu par Balvas piešķiršanu katrā Nolikuma 2.3.punktā minētajā nominācijā.

4.3. Komisijas darbs netiek atalgots.

4.4. Jūrmalas Sporta servisa centrs:

4.4.1. sasauc Komisijas sēdi;

4.4.2. plāno un organizē Komisijas darbu;

4.4.3. protokolē Komisijas sēdes.

4.5. Komisija, izvērtējot sasniegumu apkopojumu, lemj par šī Nolikuma 2.3.punktā minēto apbalvojumu piešķiršanu..

4.6. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes ir slēgtas.

4.7. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu.

4.8. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja balsojums.

4.9. Komisijas sēdes protokolā norāda:

4.9.1. Komisijas sēdes norises vietu, datumu un laiku;

4.9.2. Komisijas locekļus;

4.9.3. darba kārtības jautājumus;

4.9.4. skaitliskās balsošanas rezultātus par katru nomināciju;

4.9.5. pieņemtos lēmumus.

4.10. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kādas nominācijas izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā.

4.11. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un protokolētājs.

4.12. Komisijai iesniegtie dokumenti pēc Balvas piešķiršanas tiek glabāti Jūrmalas Sporta servisa centrā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

4.13. Komisija neizpauž informāciju par Balvas piešķiršanu līdz oficiālajai paziņošanai „Gada balva sportā” pasniegšanas ceremonijā.

4.14. Informācija par pasākuma norisi var tikt atspoguļota pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 47.nolikumu

4.15. Komisija ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības un fizisko personu datu aizsardzību. Apbalvojumam izvirzīto fizisko personu dati un papildus informācija, kas ietverta apbalvojuma piešķiršanas apkopojumā, netiek izpausta trešajām personām.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis