Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 859.lēmumu

2016.gada 21.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 158.amata vienību (Centralizētā grāmatvedība) izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme
(euro)

Amatalga
(euro)

158

Grāmatvedis

8,00

1174

9392

2. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 216.4.amata vienību (Iepirkumu birojs) izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme
(euro)

Amatalga
(euro)

216.4

Vecākais referents

2,00

1382

2764

Priekšsēdētājs

G.Truksnis