Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 444.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 12

protokols Nr. 1, 17. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013. – 2017.gadam apstiprināšanu” rīcības plāna 1.2.3., un 5.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar apmaiņas projekta pieteikumu „Be prepared” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt jauniešu līdzdalību āra aktivitātēs, veicināt un radīt izpratni par procesiem dabā un dabas aizsardzību.

3. Noteikt projekta ieguvumu – realizēta starptautiska apmaiņa, veicinot jauniešu līdzdalību āra aktivitātēs un radot izpratni par procesiem dabā un dabas aizsardzību.

4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.decembrim. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 444.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 17 402,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši četri simti divi euro un 00 centi), no kurām 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 6 961,00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens euro un 00 centi) jeb līdz 40 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 444.lēmumu

7. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram līdz 2016.gada 2.februārim sagatavot un iesniegt Projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 444.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF