Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 444

protokols Nr. 13, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12
“Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared””

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013. – 2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3., un 5.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.12 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Be prepared”” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.decembrim.”

2. Izteikt Lēmuma 6. un 7.punktus šādās redakcijās:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 3481,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro un 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram līdz 2016.gada 4.oktobrim sagatavot un iesniegt Projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF