Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 859.lēmumu

2016.gada 25.februārīNr. 37

protokols Nr. 2, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) 84. un 86.amata vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

84

Eksperts būvniecības jautājumos

2,00

1174

2348

86

Būvinženieris

1,00

994

994

2. Lēmuma 39.pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa” darbinieku skaita saraksts (Mērķdotācijas)) 19.amatu vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

19

Ēkas un teritorijas uzraugs

3,00

425

1275

Priekšsēdētājs

G.Truksnis