Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 68

protokols Nr. 2, 43. punkts

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010. gada 14. janvāra lēmumu Nr.12 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 nolemts izdot saistošos noteikumus Nr.2 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.2).

Detālplānojums tika izstrādāts, pamatojoties uz Domes 2007. gada 12. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.19) apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, saskaņā ar kuru zemes vienībai detalizēta un precizēta atļautā izmantošana un apbūves rādītāji. Zemesgabala Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, atļautā izmantošana ar saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā ir „Darījumu iestāžu teritorija”.

2012. gada 11. oktobrī Dome izdeva saistošos noteikumus Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42). Saistošajos noteikumos Nr.42, zemesgabala Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, atļautā izmantošana ir noteikta Jaukta darījumu apbūves teritorija (6JD1). Atļautā izmantošana zemesgabalā veicina kūrorta objektu attīstību pilsētā.

Domē 2016. gada 9. februārī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieka SIA “SEAGULL INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr.40103711920, iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā.

Ņemot vērā to, ka Saistošo noteikumu Nr.42 atļauto izmantošanu klāstā ir iekļauts Kūrorta objekts, kas nebija atļauts ar saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus Domes saistošajos noteikumos Nr.2, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izvērtējot apbūves izvietojumu kūrorta objekta attīstībai zemesgabalā, atbilstoši Saistošajiem noteikumiem Nr.42.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98., 99. un 126.punktu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016. gada 10. februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt Pilsētplānošanas nodaļu par detālplānojuma grozījumu izstrādātāju.

6. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091202, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmuma Nr.68

(protokols Nr.2, 43.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā,

(kadastra numurs 13000091202 , zemesgabala platība 4904 kv.m)

  1. Zemesgabala īpašnieks:

SIA “SEAGULL INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr.40103711920

  1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

SIA “SEAGULL INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr.40103711920

  1. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1. punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

  1. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 14. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu “ apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

  1. Detālplānojuma teritorija

PDF

  1. Zemesgabala Ērgļu ielā 2, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Majoros, teritorijā starp Jomas ielu un pludmali.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD1), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

7.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015. gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014. gada 1. decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.3. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti, un apbūves izvietojuma zonu plānot, ievērojot tās rezultātus;

· lai saglabātu Jūrmalas kā pilsētas mežā ainavas raksturu, izstrādāt nosacījumus zemesgabalā esošo ainaviski vērtīgo koku, krasta kāpas ar tās dabīgo ekosistēmu un reljefu aizsardzībai.

7.4. Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

7.5. Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar LR likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

677540712.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.68

(protokols Nr.2, 43.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016. gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010. gada 4. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

SIA “SEAGULL INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr.40103711920, kuru pārstāv tās valdes loceklis Jānis Cimdiņš, personas kods, (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.__ „ Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā (kadastra Nr.13000091202) detālplānojuma izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

SIA “SEAGULL INVESTMENTS”, reģistrācijas Nr.40103711920

Valdes loceklis Jānis Cimdiņš

personas kods

adrese:  Pulkveža Brieža iela 15-15,

Rīga, tālr.

e-pasts

_______________________

/J.Cimdiņš /


Lejupielāde: DOC un PDF