Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 859.lēmumu

2016.gada 21.aprīlīNr. 139

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Lēmuma 2.pielikumā (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts) 15.amata vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

15

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

5,10

491

2504

* Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; no 2015.gada 1.janvāra Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem papildus tarificē trīs darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, attiecīgi pieļaujot amata “Pirmsskolas izglītības skolotājs” skaita vienību palielinājumu

2. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

2.1. 10.amata vienību izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

10

Medmāsa (sezonas)

1

746

746

2.2. Papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

14

Administrators (sezonas)

5

510

2550

3. Uzdot Jūrmalas Sporta servisa centram izstrādāt iekšējo regulējumu, nosakot šī lēmuma 2.punktā minētajiem amatiem sezonas darba laika termiņus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis