Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 17.augusta 374.lēmumu

2016.gada 21.aprīlīNr. 149

protokols Nr. 5, 20. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums” 51.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas sēdes 2016.gada 12.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-22/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” vadītāju slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam.

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.149

(protokols Nr.5, 20.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Grupas telpas noma (80 m2)

1 stunda

6,41


Lejupielāde: DOC un PDF