Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.04.2016. Stājas spēkā 30.04.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 183

protokols Nr. 5, 59. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9,
Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.176 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.176) ir izstrādāts teritorijas detālplānojums. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.punkts. Detālplānojuma risinājums paredz savrupmāju apbūves nosacījumus.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.176 apstiprināto darba uzdevumu.

Atbilstoši Domes 2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.546 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju. Detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ir izdarītas atzīmes par institūciju atzinumu rezultātiem. Saņemtie institūciju atzinumi dod pamatu secināt, ka tām nav iebildes par detālplānojuma īstenošanu. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma pilnveidošanu.

Detālplānojums zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, izstrādāts atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.176, institūciju sagatavotajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma ierosinātāju ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 0141010. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotājiem Vārds Uzvārds (personas kods) un Vārds Uzvārds (personas kods) par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojumā zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, paredzēto apbūvi jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.jūnijam.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.13000141010, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumam Nr.183

(protokols Nr.5, 59.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2016.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ________lēmuma Nr. ____”Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu” 2.punktu rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, īstenotāji Vārds Uzvārds, personas kods, un Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk –Īstenotāji), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību, kas ietver šādus pasākumus:

1.1.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.1.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.1.3. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.1.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotāji atbilstoši Detālplānojuma mērķim un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām nodrošina Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotāji apņemas:

2.2.1. ievērot apstiprinātajā Detālplānojumā norādīto mērķi, tā īstenošanas posmus un sasniedzamo rezultātu;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.jūnijam;

2.2.3. par saviem līdzekļiem un saviem resursiem nodrošināt Detālplānojuma īstenošanu;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām var rasties Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Detālplānojuma izstrādes termiņiem, šo Līgumu un tā neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt Domes rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Detālplānojuma īstenošanai;

2.3.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma īstenošanas laikā.

2.4. Ja Īstenotāji neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.6. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei vai līdz brīdim, kad tiek atzīts par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ________lēmums Nr. ____”Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu”

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotājiem par Detālplānojuma īstenošanu risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots un parakstīts trīs eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un pa vienam eksemplāram katram Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

tālr.: 67093816

_________________________

/A.Grants/

Īstenotāji

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

___________________________

/ V.Uzvārds /

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

____________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF