Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 859.lēmumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 260

protokols Nr. 7, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.497 “Par Ķemeru vidusskolas reorganizēšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.498 “Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu”, kā arī lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbības pilnveidošanu, administrācijas darba optimizāciju un finanšu resursu efektīvu izmantošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 14.pielikuma (Ķemeru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) nosaukumu izteikt jaunā redakcijā: “Ķemeru pamatskolas darbinieku skaita saraksts”.

1.2. Lēmuma 19.pielikuma (Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas darbinieku skaita saraksts) nosaukumu izteikt jaunā redakcijā: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas darbinieku skaita saraksts”.

1.3. Lēmuma 31.pielikumu (Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes darbinieku skaita saraksts) papildināt ar 14.6 punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

14.6

Sociālais aprūpētājs

1.00

574

574

1.4. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) izdarīt šādus grozījumus:

1.4.1. Likvidēt 2.amata vienību;

1.4.2. Likvidēt 30.amata vienību;

1.4.3. Likvidēt 108.amata vienību;

1.4.4. Likvidēt 163.amata vienību;

1.4.5. Likvidēt 164.1 amata vienību;

1.4.6. Likvidēt 164.7 amata vienību;

1.5. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts) izdarīt šādus grozījumus:

1.5.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

2

Direktora vietnieks

1.00

1917

1917

1.5.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

3

Tehniskais direktors

1.00

1917

1917

1.5.3. papildināt ar 15. -18.punktu šādā redakcijā

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme
(euro)

Amatalga
(euro)

15

Projektu direktors

1.00

1917

1917

16

Vecākais referents

3.00

1382

4146

17

Referents

1.00

1174

1174

18

Projektu vadītājs

1.00

1174

1174

2. Apstiprināt Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts), izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

3. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

4. Lēmuma 1.4.2.-1.5.3.punkti un attiecīgi 37.pielikums (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) jaunajā redakcijā stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu.

5. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt noteiktos pasākumus reorganizācijas īstenošanai un pabeigšanai atbilstoši Darba likumā noteiktajai kārtībai.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums XLS