Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 264

protokols Nr. 7, 12. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā
Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja
filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, „Muzeju likuma” 10.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 23.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 1.jūnija Kultūras jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-26/5) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā” grozījumus, papildinot 3.pielikumu “Maksas pakalpojumi Jūrmalas brīvdabas muzejā” ar 7.punktu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.264

(protokols Nr.7, 12.punkts )

Nr.p. k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

7.

Ieejas maksa pasākumos

7.1.

Pasākumu cikla “Ceturtdiena – zivju diena” apmeklējums

7.1.1.

pirmskolas vecuma bērniem

bez maksas

7.1.2.

pārējiem apmeklētājiem

1 persona

1,00


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF