Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.novembra 615.lēmumu

2011.gada 11.augustāNr. 358

protokols Nr. 15, 9. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un
muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Muzeju likums” 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikuma Nr.30 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 5.1.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 9.augusta atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas muzeja un muzeja filiāļu – Aspazijas mājas un Jūrmalas brīvdabas muzeja – maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas muzeja maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas muzeja direktori slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma 1.pielikuma 8.punktā un 2.pielikuma 4.punktā noteiktās maksas atbrīvotas Jūrmalas pilsētas domes, pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu un Jūrmalas Nevalstisko kultūras organizāciju organizētas izstādes, kuras atbilst mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.407 „Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu” 1.punktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītājs R.Pelše) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.69 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs - Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.358

(protokols Nr.15, 9.punkts)

MAKSAS PAKALPOJUMI

JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ

Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1. Grozīts ar domes 2012.gada 3.maija 225.lēmumu

Ieejas maksa

1.1.

Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā

1.1.1.

pieaugušajiem

1 persona

1,00

1.1.2.

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem (uzrādot apliecību)

1 persona

0,50

1.1.3.

pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedriem, Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem, pedagogiem un gidiem, kas pavada grupas (uzrādot apliecību)

bez maksas

1.1.4.

ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-5 bērni līdz 16 g.)

1 ģimene

3,00

1.2.

Muzeja izstāžu zālēs – viena izstāde

1.2.1 .

pieaugušajiem

1 persona

0,50

1.2.2 .

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem (uzrādot apliecību)

1 persona

0,20

1.2.3 .

pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, LMS biedriem, ICOM biedriem, pedagogiem un gidiem, kas pavada grupas (uzrādot apliecību)

bez maksas

1.3.

Apvienotā biļete uz muzeja ekspozīciju un izstādēm

1.3.1.

pieaugušajiem

1 persona

2,00

1.3.2.

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem (uzrādot apliecību)

1 persona

1,00

2.

Ekskursijas vadītāja pakalpojumi

2.1.

Muzeja telpās

2.1.1.

latviešu valodā

1 grupa

2,00

2.1.2.

krievu valodā

1 grupa

3,00

2.1.3.

angļu, vācu vai franču valodā (ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 grupa

5,00

2.2.

Ārpus muzeja

2.2.1.

latviešu valodā(ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 stunda

10,00

2.2.2.

krievu valodā(ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 stunda

12,00

2.2.3.

angļu vai vācu valodā (ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 stunda

15,00

3.

Muzejpedagoģiskas programmas novadīšana(ar iepriekšēju pieteikšanos, maksā iekļauti izdevumi par izdales materiāliem un kopēšanas izdevumi)

1 stunda

10,00

4.

Muzeja krājuma izmantošana

4.1.

Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem (ceļveži, kartotēkas, apraksti, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs internetā u.c.) un muzeja priekšmetiem

bez maksas

4.2.

Krājuma materiālu un priekšmetu atlase, apkopošana

4.2.1.

Jūrmalas iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem

bez maksas

4.2.2.

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 reize neatkarīgi no priekšmetu skaita

0,50

4.2.3.

citām privātpersonām

1 reize neatkarīgi no priekšmetu skaita

1,00

4.2.4.

juridiskām personām - uzņēmumiem, iestādēm u.c. institūcijām

1 reize neatkarīgi no priekšmetu skaita

2,00

4.3.

Krājuma materiālu izmantošana

4.3.1.

līdz 50 gadiem vecs muzeja krājuma materiāls

4.3.1.1.

Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem

1 vienība

bez maksas

4.3.1.2.

skolēniem, studentiem, pedagogiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 vienība

0,15

4.3.1.3.

citām privātpersonām

1 vienība

0,30

4.3.1.4.

uzņēmumiem, iestādēm u.c. institūcijām

1 vienība

0,40

4.3.2.

muzeja krājuma materiāls, kas vecāks par 50 gadiem

4.3.2.1. Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem(uzrādot apliecību) 1 vienība bez maksas
4.3.2.2. skolēniem, studentiem, pedagogiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību) 1 vienība 0,25
4.3.2.3. citām privātpersonām 1 vienība 0,50

4.3.2.4.

uzņēmumiem, iestādēm u.c. institūcijām

1 vienība

0,60

4.3.3.

krājuma materiāls, kas vecāks par 100 gadiem un īpaši unikāls krājuma materiāls

4.3.3.1.

Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)

1 vienība

bez maksas

4.3.3.2. skolēniem, studentiem, pedagogiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību) 1 vienība 0,45

4.3.3.3.

citām privātpersonām

1 vienība

0,70

4.3.3.4.

uzņēmumiem, iestādēm u.c. institūcijām

1 vienība

0,80

4.4.

Krājuma materiālu digitālā kopēšana

4.4.1.

skenēšana

1 vienība

0,20

4.4.2.

skenēto materiālu ierakstīšana klienta CD, DVD, atmiņu kartē

1 reize neatkarīgi no vienību skaita

0,50

4.4.3.

skenēto materiālu ierakstīšana klienta vajadzībām muzeja CD, DVD

1 disks neatkarīgi no vienību skaita

1,50

5.

Muzeja vēstures arhīva izmantošana

5.1.

Iepazīšanās ar muzeja vēstures arhīvu, dokumentu atlase un apkopošana

bez maksas

5.2. Projektu, zinātnisko darbu un citu izpētes darbu izmantošana

5.2.1 . diplomdarbi, bakalaura un maģistra darbi, doktora disertācijas 1 vienība 5,00
5.2.2. pētnieciskie darbi – lekcijas, referāti u.c. 1 vienība 2,00
5.3. Citu muzeja vēstures arhīva materiālu atlase un apkopošana 1 vienība 0,10

6.

Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana uz laiku)

6.1.

Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un Latvijas muzejiem

bez maksas

6.2.

Līdz 50 gadiem vecs muzeja priekšmets

6.2.1 .

uz 1 dienu

1 vienība

2,00

6.2.2. uz 1 mēnesi 1 vienība 5,00

6.3.

Muzeja priekšmets, kas vecāks par 50 gadiem

6.3.1 .

uz 1 dienu

1 vienība

4,00

6.3.2 .

uz 1 mēnesi

1 vienība

10,00

6.4.

Muzeja priekšmets, kas vecāks par 100 gadiem vai īpaši unikāls muzeja priekšmets

6.4.1 .

uz 1 dienu

1 vienība

5,00

6.4.2 .

uz 1 mēnesi

1 vienība

15,00

7.

Rakstisku izziņu un muzeja speciālistu slēdzienu sagatavošana (tematiskas, biogrāfiskas, informatīvas, muzeja u.c. izziņas)

7.1.

latviešu valodā

1 lpp.

5,00

7.2.

krievu valodā.

1 lpp.

10,00

7.3.

angļu vai vācu valodā

1 lpp.

12,00

8.

Telpu noma izstādēm

8.1.

Mazā zāle (98,70 m2)

1 zāle 1 nedēļu

37,37

8.2.

Lielā zāle (134,40 m2)

1 zāle 1 nedēļu

50,89

8.3.

Studija (15,70 m2)

1 zāle 1 nedēļu

5,94

8.4.

Kamīnzāle (76,50 m2)

1 zāle 1 nedēļu

28,66

8.5.

Mazais vestibils (58,50 m2)

1 zāle 1 nedēļu

21,92

9.

Telpu noma semināriem, konferencēm u.c. pasākumiem(nomas maksā iekļauts ekrāns, tāfele, kodoskops un apkopēja pakalpojumi)

9.1.

Jūrmalas pilsētas domes un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi

bez maksas

9.2.

Kamīnzāle (76,50 m2)

9.2.1 .

bez kamīna iekuršanas vai iekuršana ar klienta malku

1 stunda

10,12

9.2.2 .

ar kamīna iekuršanu (muzeja malka)

1 stunda

15,00

9.3.

Bibliotēka (76,60 m2)

1 stunda

10,13

9.4.

Lielā zāle (134,40 m2)

1 stunda

16,07

9.5.

Mazā zāle (98,70 m2)

1 stunda

14,95

9.6.

Studija (15,70 m2)

1 stunda

1,70

9.7.

Mazais vestibils 1.stāvā (58,50 m2)

1 stunda

5,26

9.8.

Muzeja vēstures ekspozīcijas zāle(164,7 m 2 )

20,47

9.9. Vairāku telpu noma uz vienu vai vairākām dienām 1 stunda atlaide

9.10.

Kafejnīcas noma (69,90 m2)

9.10.1 .

ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai un pasākumu organizēšanai

1 mēnesis

108,90

9.10.2 .

dažādiem pasākumiem

1 stunda

10,89

10.

Datora pakalpojumi

10.1.

datora pakalpojumi (rakstīšana, izdruka, prezentācija, Internets)

1 stunda

5,00

10.2.

attēlu skenēšana un izdruka

1 lapa

1,00

11.

Faksa pakalpojumi

11.1.

iekšzemes sūtījumi

11.1.1 .

Rīgas rajona robežas

1.lpp.

0,20

11.1.2 .

Rīgas rajona robežās

katra nākamā lpp.

0,15

11.1.3 .

Latvijas Republikas robežās

1.lpp.

0,40

11.1.4 .

Latvijas Republikas robežās

katra nākamā lpp.

0,30

11.2.

ārzemju sūtījumi

1 lpp.

1,00

12.

Kopēšanas pakalpojumi

12.1.

ar klienta papīru

12.1.1 .

A4 lapa (viena puse)

1 lapa

0,02

12.1.2 .

A4 lapa (abas puses)

1 lapa

0,04

12.1.3 .

A3 lapa (viena puse)

1 lapa

0,06

12.1.4 .

A3 lapa (abas puses)

1 lapa

0,10

12.2.

ar muzeja papīru

12.2.1 .

A4 lapa (viena puse)

1 lapa

0,06

12.2.2 .

A4 lapa (abas puses)

1 lapa

0,08

12.2.3 .

A3 lapa (viena puse)

1 lapa

0,10

12.2.4 .

A3 lapa (abas puses)

1 lapa

0,15

13.

Fotografēšana un filmēšana muzeja telpās un ekspozīcijā (personiskām vajadzībām un muzeja popularizēšanai bez tiesībām pavairot, gūstot no tā peļņu)

bez maksas

14.

Suvenīru pārdošana

14.1.

Uzcenojums suvenīru pārdošanai

%

25%


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.358

(protokols Nr.15, 9.punkts)

MAKSAS PAKALPOJUMI

ASPAZIJAS MĀJĀ

Z.Meierovica prosp. 20, Jūrmala

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1.

Ieejas maksa

1.1. Grozīts ar domes 2012.gada 3.maija 225.lēmumu

Muzeja ekspozīcijā un izstāžu zālē

1.1.1 .

pieaugušajiem

1 persona

0,80

1.1.2 .

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību)

1 persona

0,40

1.1.3 .

pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedriem, Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem, pedagogiem un gidiem, kas pavada grupas (uzrādot apliecību)

1 persona

bez maksas

1.2.

Muzeja pasākumos

1.2.1 .

pieaugušajiem

1 persona

1,00

1.2.2 .

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem (uzrādot apliecību)

1 persona

0,40

1.2.3 .

pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedriem, Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem, pedagogiem un gidiem, kas pavada grupas (uzrādot apliecību)

1 persona

bez maksas

2.

Ekskursijas vadītāja pakalpojumi

2.1.

muzeja telpās

2.1.1 . latviešu vai krievu valodā 1 grupa(līdz 25 personām) 2,00
2.1.2 . svešvalodā 1 grupa (līdz 25 personām) 5,00
2.2.

ārpus muzeja

2.2.1. latviešu vai krievu valodā (ar iepriekšēju pieteikšanos) 1 stunda 10,00
2.2.2. angļu vai vācu valodā (ar iepriekšēju pieteikšanos) 1 stunda 15,00
3. Muzejpedagoģiskas programmas novadīšana(ar iepriekšēju pieteikšanos,maksā iekļauti izdevumi par izdales materiāliem)

3.1.

latviešu vai krievu valodā

1 stunda

7,00

3.2.

svešvalodā

1 stunda

10,00

4.

Telpu noma izstādēm pirmā stāva izstāžu zālē (26,40 m2)

1 nedēļa

13,09

5.

Telpu noma semināriem, konferencēm u.c. pasākumiem

5.1.

Jūrmalas pilsētas domes un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi

bez maksas

5.2.

Pirmā stāva telpas (115,90 m2)

1 stunda

17,25

5.3.

Pirmā un otrā stāva telpas (211,90 m2)

1 stunda

31,53

6.

Faksa pakalpojumi

6.1.

Iekšzemes sūtījumi

1 lpp.

0,20

6.2.

Ārzemju sūtījumi

1 lpp.

1,00

7.

Kopēšanas pakalpojumi

7.1.

ar klienta papīru

7.1.1 .

A4 lapa (viena puse)

1 lapa

0,02

7.1.2 .

A4 lapa (abas puses)

1 lapa

0,04

7.1.3 .

A3 lapa (viena puse)

1 lapa

0,06

7.1.4 .

A3 lapa (abas puses)

1 lapa

0,10

7.2.

ar muzeja papīru

7.2.1 .

A4 lapa (viena puse)

1 lapa

0,06

7.2.2 .

A4 lapa (abas puses)

1 lapa

0,08

7.2.3 .

A3 lapa (viena puse)

1 lapa

0,10

7.2.4 .

A3 lapa (abas puses)

1 lapa

0,15

8.

Fotografēšana un filmēšana muzeja telpās un ekspozīcijā (personiskām vajadzībām un muzeja popularizēšanai bez tiesībām pavairot, gūstot no tā peļņu)

bez maksas

9.

Suvenīru pārdošana

9.1.

Uzcenojums suvenīru pārdošanai

%

25%3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.358

(protokols Nr.15, 9.punkts)

MAKSAS PAKALPOJUMI

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJĀ

Tīklu iela 1a, Jūrmala

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1. Grozīts ar domes 2012.gada 3.maija 225.lēmumu

Ieejas maksa muzeja teritorijā un ekspozīcijā

1.1.

pieaugušajiem

1 persona

1,00

1.2.

skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem (uzrādot apliecību)

1 persona

0,50

1.3.

pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, invalīdiem, muzeju darbiniekiem, Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedriem, Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem, pedagogiem un gidiem, kas pavada grupas (uzrādot apliecību)

1 persona

bez maksas

2. Grozīts ar domes 2012.gada 3.maija 225.lēmumu

Ieejas maksa muzeja bērnu rotaļu laukumā

1 persona

0,20

3.

Ekskursijas vadītāja pakalpojumi

3.1.

latviešu valodā

1 grupa (līdz 25 personām)

3,00

3.2.

svešvalodās (ar iepriekšēju pieteikšanos)

1 grupa (līdz 25 personām)

5,00

4.

Muzeja teritorijas un ugunskura vietas noma dažādiem pasākumiem*

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi

bez maksas

4.2.

Teritorijas noma dažādiem pasākumiem

4.2.1. pieaugušajiem 1 persona / 1 stundu 0,50
4.2.2. skolēniem, studentiem, karavīriem, pensionāriem, invalīdiem (uzrādot apliecību) 1 persona 1 stundu 0,20

4.3.

Ugunskura vietas izmantošana

4.3.1 .

ar muzeja malku

1 stunda

4,00

4.3.2 .

ar klienta malku

1 stunda

2,00

4.4. Nojumes uzcelšana muzeja teritorijā 1 nojume/1 diena 20,00

5.

Fotografēšana un filmēšana muzeja teritorijā un ekspozīcijās (personiskām vajadzībām un muzeja popularizēšanai bez tiesībām pavairot, gūstot no tā peļņu)

bez maksas

6.

Suvenīru pārdošana

6.1.

uzcenojums suvenīru pārdošanai

%

25%

7. Papildināts ar domes 2016.gada 8.jūnija 264.lēmumu

* Iznomājamā teritorija un ugunskura vieta nav norobežota ar žogu, teritoriju aptuveni 1000 m2 platībā ierobežo zvejnieka dzīvojamā ēka, laivu darbnīca, bērnu rotaļu laukums un virvju vīšanas darbnīca