Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 266

protokols Nr. 7, 15. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10
„Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu
uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un
pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu,
kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.23 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas pašvaldības iestādes „Jūrmalas ostas pārvalde” projekta Nr. CB239„ Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.10 „Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas ,,Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu ” šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

4.1.3. valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi).”

2. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Projekta priekšfinansējumu 95 jeb 68 400 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) apmērā no Lēmuma 4.1.1. un 4.1.3. punktos noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetā.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums XLSX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF