Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 266.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2016.gada 21.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 15. punkts

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana
tūrisma attīstības veicināšanai” projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu
tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un
uzlabotiem ostu pakalpojumiem” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritāti P2.4 „Lielupes ostas attīstība un kuģošanas infrastruktūras attīstība Lielupē”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.225 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” un ņemot vērā 2015.gada 17.novembra projekta „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” Subsīdiju līgumu starp Vadošo iestādi Regional Council of Southwest Finland („Dienvidrietumu Somijas Reģionālās padome”) un Igaunijas mazo ostu attīstības centru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai” projektu „Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem”/ (Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services/ Smart Ports) (turpmāk - projekts), slēdzot partnerības līgumu partnerībā ar projekta vadošo partneri Estonian Small Harbour Development Center („Igaunijas mazo ostu attīstības centrs”) par projekta īstenošanu.

2. Noteikt projekta mērķi – izveidot modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 17.novembra līdz 2017.gada 30.septembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi);

4.1.3. valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi).

Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 266.lēmumu

5. Projekta priekšfinansējumu 95 jeb 68 400 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) apmērā no Lēmuma 4.1.1. un 4.1.3. punktos noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetā. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 266.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā un 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pašvaldības iestādei Jūrmalas ostas pārvaldei.

8. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai veikt projekta pārraudzību.

9. Dalību projekta Vadības grupā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītājam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 266.lēmumu