Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 294

protokols Nr. 7, 43. punkts

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra
numurs 1300 004 8301 daļas nomas līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 10.martā saņemts nekustamā īpašuma Siguldas ielas 14, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 004 8301) ūdenstilpes daļas 85 m2 platībā nomu pontona novietošanai un laivu pietauvošanai.

Iesniegums iesniegts atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikumam Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.panta otro daļu vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams īpašnieka saskaņojums, vietējā pašvaldība īpašnieka vārdā saskaņo tās valdījumā esošajos publiskajos ūdeņos veicamās darbības.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7.apakšpunkts noteic, ka ūdenstilpi iznomā šādiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem - rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai), savukārt 9.punkts noteic, ka ūdenstilpi šo noteikumu 2.punktā minētajiem izmantošanas veidiem, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā pašvaldība.

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 34.2.apakšpunkts noteic, ka ūdenstilpes nomas konkursu rīko ja uz ūdenstilpes nomu šo noteikumu 2.5., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. un 2.12. apakšpunktā minētajiem izmantošanas veidiem ir pieteicies viens vai vairāki pretendenti un ūdenstilpi ir paredzēts izmantot komerciāliem mērķiem, izņemot gadījumus, ja atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā atļautajam ūdenstilpi piegulošās zemes vienības robežās vēlas iznomāt attiecīgās zemes īpašnieks.

Uz konkrēto ūdenstilpes daļu saņemts viens iesniegums. Iesniegumā norādītā ūdenstilpes daļa iznomājama Vārds Uzvārds, jo ūdenstilpes daļai piegulošās sauszemes daļa atrodas pretī Vārds Uzvārds piederošajam īpašumam Siguldas ielā 14, Jūrmalā, kas robežojas ar ūdenstilpi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 34.2.apakšpunktam konkurss par ūdenstilpes nomas daļu nav jārīko un atbilstoši Nolikuma 4.3.punktam priekšroka dodama piekrastes zemes īpašniekam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” ūdenstilpes nomas maksa par 1m2 gadā teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai noteikta 0,71 EUR/m2, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Tā kā iznomājamā ūdenstilpes daļa atrodas teritorijā no Lielupes grīvas līdz Pērkona ielai, tad ūdenstilpes daļa iznomājama par 0,71 Eur / m2 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.7.apakšpunktu, 9.punktu un 34.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību” 2.7. un 4.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” 2.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.6 (protokols Nr.8-2-4/18), un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Vārds Uzvārds (personas kods) zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301, kas iekļauta zemes vienībā Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, ūdenstilpes daļu 85 m2 platībā (saskaņā ar līguma 1.pielikumā pievienoto plānu), uz 5 (pieciem) gadiem pontona novietošanai un laivu pietauvošanai, ar nosacījumu, ka mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās dienas un līdz Līguma noslēgšanai nomnieks samaksā nomas maksu par šajā punktā noteikto zemes vienības ūdenstilpes daļu 85 m2 platībā par pirmo nomas gadu 60,35 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt ūdenstilpes nomas līguma noslēgšanu redakcijā, kas pievienota šī lēmuma pielikumā.

3. Lēmums zaudē spēku, ja šī lēmuma 2.punktā minētais līgums netiek noslēgts viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

 2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.294

(protokols Nr.7, 43.punkts)

ŪDENTILPES NOMAS LĪGUMS Nr.____________

2016.gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _______ lēmumu Nr.______ “Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 8301 daļas nomas līgumu”, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS).

1. Līguma priekšmets

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 003 1105, kopējā platība 813,76 ha, daļu, kas sastāv no zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 8301, ūdenstilpes daļas (upes posms) 85 m2 platībā (turpmāk - OBJEKTS), saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. OBJEKTA iznomāšanas mērķis ir rekreācija - pontona novietošana un laivas pietauvošana.

2. Līgumslēdzēju saistības

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:

2.1.1. nodot OBJEKTU NOMNIEKAM nomas lietošanā no Līguma spēkā stāšanās brīža uz 5 (pieciem) gadiem;

2.1.2. līguma īstenošanā un ar savu rīcību vai cita nomas līguma noslēgšanu nepieļaut tādu trešās personas darbību, kas varētu kaitēt nomniekam .

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. ievērot apstiprinātos ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus ( Līguma 2.pielikums), izmantot OBJEKTU tikai Līgumā paredzētajam mērķim;

2.2.2. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.3. nodrošinot sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības dienestu prasību ievērošanu;

2.2.4. atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.5. netraucēt OBJEKTĀ veikt izpētes darbus, kas saskaņoti ar IZNOMĀTĀJU;

2.2.6. izstrādāt un saskaņot nomātās teritorijas labiekārtojuma projektu;

2.2.7. jebkuras darbības OBJEKTĀ organizēt, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus;

2.2.8. nodrošināt bezmaksas tauvas joslas (krastmalas) lietošanu: kājāmgājēju, zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai;

2.2.9. nodrošināt brīvu pieeju pie ūdenstilpes (OBJEKTA), lai to varētu izmantot: kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei, dzeramā ūdens apgādei, rekreācijai un makšķerēšanai. Ievērot Jūrmalas pilsētas domes, Babītes novada un Rīgas domes apstiprinātos 2011.gada 21.decembra Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus un Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus, kuri nosaka Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu;

2.2.10. atbilstoši kompetencei, nodrošināt OBJEKTA uzraudzību, pārņemt no IZNOMĀTĀJA un turpmāk īstenot: kārtības uzturēšanas pārraudzību tauvas joslā, piesārņojuma noplūdes gadījumu konstatāciju ūdenstilpē, zivju bojāejas un slāpšanas novēršanas organizēšanu un ziņošanu IZNOMĀTĀJAM un kompetentām valsts institūcijām;

2.2.11. OBJEKTĀ nepieļaut trešo personu nelikumīgu darbību, kā arī informēt IZNOMĀTĀJU par zemes īpašnieku (lietotāju) vai citu ūdenstilpju nomnieku nelikumīgu rīcību, kas kaitē vai var kaitēt ūdenstilpes hidrobioloģiskajam stāvoklim un videi;

2.2.12. NOMNIEKAM nav tiesību, bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas piekrišanas iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļu.

2.3. NOMNIEKAM aizliegts iznomātajā ūdenstilpes daļā būvēt (arī ierīkot vai uzstādīt) būves kā patstāvīgus īpašuma objektus .

2.4. Organizējot atrakcijas, publiskus pasākumus utml. aktivitātes uz ūdens, NOMNIEKS ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu, drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Līgumslēdzēji saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.386 „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” vienojas noteikt OBJEKTA nomas maksu 60,35 EUR (sešdesmit eiro un 35 eiro centi) apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji grozīt nomas maksas apmēru, par to iepriekš rakstveidā divus mēnešus iepriekš brīdinot NOMNIEKU (veicot grozījumus Līguma 3.1.punktā minētajā Jūrmalas pilsētas domes lēmumā vai pieņemot citu lēmumu attiecībā uz ūdenstilpes nomas maksas apmēru), attiecīgi nosūtot koriģētu nomas maksas rēķinu. Ja NOMNIEKS atsakās maksāt grozīto nomas maksu (neveic maksājumu, nesniedz rakstveida piekrišanu), tad LĪGUMS zaudē spēku, sākot no trešā mēneša no šajā LĪGUMA punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas dienas.

3.3. Nomas maksu (par pirmo nomas gadu) NOMNIEKS ir samaksājis līdz LĪGUMA noslēgšanai, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

3.4. Par kārtējo gadu OBJEKTA nomas maksa tiek samaksāta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10.februārim ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA kontā: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrība „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22; kontā LV51PARX0002484575117.

3.5. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi saņemt rēķinus un veikt nomas maksājumus. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izsūtīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.6. Ja maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma naudu 0,1 (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības.

LĪGUMĀ noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par apmaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un kavējuma naudas nomaksāšanas.

Ja NOMNIEKAM ir nomas maksājumu parāds, tad NOMNIEKA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo nomas maksas parādu.

3.7. NOMNIEKS maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

3.8. Ja tiek izdarīti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.386 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību” IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, vienpusēji mainīt ūdenstilpes nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā .

3.9. Visos oficiālajos valsts naudas un cenu mērogu izmaiņu gadījumos, kā arī pēc IZNOMĀTĀJA iniciatīvas nomas maksa tiek koriģēta valdības noteiktajā kārtībā un termiņos. Nomas maksa tiek pārrēķināta inflācijas gadījumā, iepriekšējā nomas gada inflācijas koeficientam pārsniedzot 10% likmi. Nomas maksas pareizību pārbauda abas puses pēc stāvokļa uz esošā gada 1.janvāri, un, nepieciešamības gadījumā, izdara attiecīgas korekcijas maksājumos. Nomas maksas pārskatīšana pēc IZNOMĀTĀJA iniciatīvas var notikt ne biežāk kā reizi gadā.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā piecus gadus līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Pēc LĪGUMA stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par LĪGUMU zaudē savu spēku.

4.3. LĪGUMS un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējpušu tiesību un saistību pārņēmējam.

4.4. LĪGUMS var tikt pagarināts, pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski par to vienojoties.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

  1. Līguma izmaiņas UN IZBEIGŠANA

6.1. Izmainīt LĪGUMA noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. LĪGUMA izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti.

6.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pēc NOMNIEKA pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to IZNOMĀTĀJAM ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš un atlīdzinot IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar LĪGUMA pirmstermiņa izbeigšanu. Šis līguma punkts neattiecas uz gadījumu, kad netiek ievēroti LĪGUMA noteikumi.

6.3. IZNOMĀTĀJS LĪGUMA darbību vienpusēji var izbeigt 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot, ja:

6.3.1. NOMNIEKS sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas nav sācis līgumā paredzēto darbību, nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus, izmanto OBJEKTU pretēji līgumā noteiktajiem mērķiem, vai citiem normatīvajiem aktiem, tostarp pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

6.3.2. NOMNIEKS vairāk par mēnesi ir aizkavējis OBJEKTA nomas maksas maksājumus un tos nesamaksā divu nedēļu laikā pēc atgādinājuma saņemšanas no IZNOMĀTĀJA;

6.3.3. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniskajiem ieteikumiem veiktie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi dara neiespējamu LĪGUMA turpmāku izpildi.

6.4. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek izbeigts NOMNIEKA vainas dēļ.

6.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot NOMNIEKU 6 (sešus) mēnešus iepriekš, pieprasīt demontēt piestātni un pontonu un atbrīvot OBJEKTU. Piestātne un pontons tiek demontēti par NOMNIEKA līdzekļiem.

6.6. Jebkāda neaizvāktā piestātne vai pontons pēc Līguma izbeigšanās tiek uzskatīts par pamestu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem.

7. Citi noteikumi

7.1. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 (divos) oriģināleksemplāros uz ______ lapām, no kuriem viens atrodas pie IZNOMĀTAJĀ, bet viens pie NOMNIEKA.

7.2. LĪGUMAM kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

7.2.1. 1.pielikums – zemes vienības daļas plāns uz 1 (vienas) lapas;

7.2.2. 2.pielikums – 2011.gada 21.decembra Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi uz 10 (desmit) lapām.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese

_____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF