Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 99.lēmumu

2016.gada 14.jūlijāNr. 302

protokols Nr. 9, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4
“Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”” tika likvidēts pašvaldības izpilddirektora vietnieka amats.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju darba organizāciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 “Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt lēmuma 1.punktā skaitli “8” ar skaitli “7”.

2. Svītrot lēmuma 2.2.apakšpunktu.

3. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram veikt Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja pienākumus un Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu biroja vadītājam veikt Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis