Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 859.lēmumu

2016.gada 14.jūlijāNr. 305

protokols Nr. 9, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 10.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

22.00

491

10802

*Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; no 2015.gada 1.janvāra Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem papildus tarificē trīs darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, attiecīgi pieļaujot amata “Pirmsskolas izglītības skolotājs” skaita vienību palielinājumu

1.1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

2.20

491

1080

1.1.3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

9.

Skolotāja palīgs

11.00

425

4675

1.1.4. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

17.

Pirmsskolas sporta skolotājs

1.20

491

589

1.2. Lēmuma 11.pielikumā (Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

22.00

491

10802

*Darba alga tiek izmaksāta no piešķirtās valsts mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības nodrošināšanai, pārējo darba algu sedz no pašvaldības pamatbudžeta; no 2015.gada 1.janvāra Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem papildus tarificē trīs darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, attiecīgi pieļaujot amata “Pirmsskolas izglītības skolotājs” skaita vienību palielinājumu

1.2.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

3.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.70

491

835

1.2.3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

1.00

491

491

1.2.4. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

10.

Skolotāja palīgs

11.00

425

4675

1.3. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

2.

Direktora vietnieks izglītības jomā

2.00

854

1708

1.4. Lēmuma 21.pielikumā (Jūrmalas mākslas skolas darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. izslēgt 14.punktu;

1.4.2. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

16.

Metodiķis

0.20

491

98

1.4.3. izteikt 17.1 punktu šāda redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

17.1.

Direktora vietnieks (projektu vadībā)

1.00

845

845

1.5. Lēmuma 27.pielikumā (Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis” darbinieku skaita saraksts) izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

18.

Skolotāja palīgs

5.50

425

2338

1.6. Lēmuma 33.pielikumu (Pašvaldības iestādes “Sprīdītis” darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

19

Sporta organizators

1.00

800

800

1.7. Lēmuma 41.pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts):

1.7.1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

6

Administrators

10.00

510

5100

1.7.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

8

Tehniskais speciālists

2.00

788

1576

1.7.3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

Nr.p. k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

12

Sētnieks

4.00

370

1480

2. Lēmuma 1.1., 1.2., 1.4. un 1.5.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 15.augustu.

3. Lēmuma 1.7.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.augustu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis