Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 9, 52. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta
lēmumā Nr.655 “Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību privatizācijas komisijām” 2. un 3.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 “Par privatizācijas komisiju” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.2. I.Dreika - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja;”.

2. Izteikt lēmuma 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.4. I.Zeļenkova - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriskonsulte;”.

3. Izteikt lēmuma 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. S.Brauere - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente”.

4. Svītrot lēmuma 3.punktu.

5. Noteikt, ka privatizācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus veiks Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors un privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus veiks Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs.

6. Gadījumā, ja kāds privatizācijas komisijas loceklis ir ilgstošā prombūtnē, tad viņa pienākumus privatizācijas komisijā ar balss tiesībām pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo privatizācijas komisijas locekli viņa prombūtnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF