Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 404

protokols Nr. 10, 65. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.290 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā”.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 28.jūlijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojuma grozījumi izstrādāti, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu noteiktās prasības un saņemtos institūciju nosacījumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2016.gada 3.augusta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr. 1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar detālplānojuma grozījumiem zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma grozījumu redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma grozījumu saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101902, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF