Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 15.septembra 449.lēmumu

2016.gada 15.septembrīNr. 432

protokols Nr. 13, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395
“Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra lēmumā Nr.395 “Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu” šādu grozījumu:

Izteikt 1.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3.4. Jūrmalas Sporta servisa centra direktors”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis