Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 218.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 443

protokols Nr. 13, 21. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
atklātajā projektu konkursā ar projektu “Get involved” (“Iesaistīties”)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.308 “Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3. un 5.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar Eiropas brīvprātīgā darba projekta pieteikumu “Get involved” (“Iesaistīties”) (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzņemt Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā, piedāvājot Jūrmalas jauniešiem iespēju iepazīt franču kultūru un stiprināt sadarbību ar Jūrmalas sadraudzības pilsētu Kabūru, Francijā.

3. Noteikt projekta ieguvumus:

3.1. projekta dalībnieks veicis brīvprātīgo darbu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā;

3.2. Jūrmalas jaunieši ieguvuši papildus zināšanas starpkultūru izglītībā;

3.3. iegūti papildus resursi centra mērķu attīstībā;

3.4. Jūrmala veicinājusi sadarbību ar sadraudzības pilsētu Kabūru.

4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2017.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.novembrim. Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 218.lēmumu

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 4 205,00 EUR (četri trūkstoši divi simti pieci eiro 00 centi), no kurām 100% ir Eiropas Savienības budžeta finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 841,00 EUR (astoņi simti četrdesmit viens eiro 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta. Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 218.lēmumu

7. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram līdz 2016.gada 4.oktobrim sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai. Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 218.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF