Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 218

protokols Nr. 8, 18. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443
“Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1)
atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” (“Iesaistīties”)”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013. – 2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3., un 5.1.1.punktam, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.:“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 170 “Starptautiskās sadarbības attīstība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.443 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) atklātajā projektu konkursā ar projektu „Get involved” (“Iesaistīties”)” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31. augustam.”

2. Izteikt Lēmuma 6. šādās redakcijās:

“6. Projekta priekšfinansējumu līdz 841,00 EUR (astoņi simti četrdesmit viens euro un 00 centi) jeb līdz 20 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžeta.

3. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Pieņemt zināšanai, ka projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai līdz 2017.gada 26.aprīlim nodrošina Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.”

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF