Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 449

protokols Nr. 13, 31. punkts

Par būvju nojaukšanu Skrundas ielā 1, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INFINITUM” (Reģ.Nr.40003588608) 2016.gada 25.jūlijā tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Reģ.Nr.90000056357) īpašumā esošo kantora ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, noliktavas ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, noliktavas ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 004, noliktavas ēku Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 005, noliktavas ēku Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 006, palīgēku Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 007, materiālu pieņemšanas punktu Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008, uzrauga namiņu Nr.009 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 009, nojumi Nr.010 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 010, nojumi Nr.011 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 01 Skrundas ielā 1, Jūrmalā (turpmāk – būves) konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Būves atrodas zemesgabalā ar adresi Skolas ielā 5, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot tehniskās apsekošanas aktu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000069901 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būvju nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ” Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2016.gada 6.septembra atzinumu (protokols Nr.14-20/08), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst kantora ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, palīgceltni Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, noliktavas ēku Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, noliktavas ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 004, noliktavas ēku Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 005, noliktavas ēku Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 006, palīgēku Nr.007 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 007, materiālu pieņemšanas punktu Nr.008 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008, uzrauga namiņu Nr.009 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 009, nojumi Nr.010 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 010, nojumi Nr.011 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 01 Skrundas ielā 1, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētās būves Skrundas ielā 1, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF