Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 450

protokols Nr. 13, 32. punkts

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 9230 un
Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INFINITUM” (Reģ.Nr.40003588608) 2015.gada 6.jūlijā tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Reģ.Nr.90000056357) īpašumā esošās pagraba ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 9306 Dzirnavu ielā 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā (turpmāk – būve) konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa, izskatot tehniskās apsekošanas aktu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000181420 un Nr.100000497703 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 ”Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2462. punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2015.gada 4.augusta atzinumu (protokols Nr.14-20/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9230 Dzirnavu iela 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai šī lēmuma 1.punktā minētā būve Dzirnavu iela 9230 un Dzirnavu ielā 58, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF