Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 451

protokols Nr. 13, 33. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā
Nr.261 „Par namīpašuma denacionalizāciju”

Izskatot nekustamā īpašuma Upes ielā 4, Jūrmalā, īpašnieku Vārds Uzvārds, dzim. datumā un Vārds Uzvārds, dzim. datumā pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, personas kods (pilnvaru Nr. 9042 2011.gada 26.jūlijā izsniegusi zvērināta notāre Argita Gutafssone, Rīgā, Kaļķu ielā 26) 2016.gada 3.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) ar Nr.14-3/3996 un kurā tiek lūgts dzēst nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kurš noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1657 trešās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1. (Ēkai jāsaglabā sākotnējais arhitektoniskais izskats un jānodrošina nepieciešamā restaurācija) (turpmāk - Apgrūtinājums), Dome konstatē:

Apgrūtinājums noteikts Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 “Par namīpašuma denacionalizāciju” 7.punktā, (turpmāk – Lēmums Nr.261, 7.punkts).

Uz zemes vienības Upes ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 2212 (turpmāk – zemes vienība), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1657 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr. 1.1. un Nekustamā īpašuma administrēšanas sistēmas (NEKIP) informāciju, atrodas viena dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 1300 014 2212 001).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, 7.pielikumu “Jūrmalas apbūves izvērtējums”, uz zemes vienības esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2212 001 ir fona apbūvi veidojoša būve. Veicot šādas būves rekonstrukciju vai renovāciju, saglabājams būves mērogs, apjoma proporcijas, apdares materiālu un dekora elementu stilistika.

Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 112.2.apakšpunkts noteic, ka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, izņemot šo noteikumu 111.punktā minēto, Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja iesniegts valsts vai pašvaldības institūcijas dokuments par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dzēšanu, ja tas Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts uz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumenta pamata un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu.

Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmums Nr.261 “Par namīpašuma denacionalizāciju” tika pieņemts vadoties no likuma “Par pilsētas pašvaldību” iekļautajām pašvaldības tiesībām. Likums “Par pilsētas pašvaldībām” zaudēja spēku 1994.gada 9.jūnijā, spēkā stājoties likumam “Par pašvaldībām.” Ar likuma “Par pašvaldībām” spēkā stāšanos Jūrmalas pilsētas valdes funkcijas ir pārņēmusi Jūrmalas pilsētas dome.

Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 83.panta trešajai daļai administratīvo procesu no jauna var uzsākt iestāde, kurai lieta ir piekritīga, neatkarīgi no tā, kura iestāde izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Apbūves noteikumu 7.pielikumu “Jūrmalas apbūves izvērtējums” un 2016.gada 7.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 2.jūlija lēmumā Nr.261 “Par namīpašuma denacionalizāciju” grozījumu, svītrojot 7.punktu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF